« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA – Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice (únor 2021)“ OCP-79652/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA – Rozhodnutí – Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice (únor 2021)“ OCP-79652/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/33 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> -dle rozdělovníku-
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.Zlata Jarkovská
Č.j.: 236 004 322
MHMP 808450/2021 Počet listů/příloh: 17/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 204792/2021 07.06.2021
<br>
Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“),jako
příslušný úřad podle § 22 písm.a) a § 23 odst.10 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“),po provedeném
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst.6 zákona takto:
<br> Záměr „Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice (únor 2021)“ nepodléhá posouzení
vlivů na životní prostředí podle zákona <.>
<br>
Identifikační údaje:
<br> 1.Název záměru
<br> Zařízení pro využívání odpadu Horní Počernice
<br> 2.Oznamovatel:
<br> Středočeské bioodpady s.r.o <.>,Okrouhlo 206,254 01 Okrouhlo,IČO: 03886603
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> *MHMPXPG6JDQS*
MHMPXPG6JDQS
<br>
<br>
2/33
<br> 3.Oznámení:
<br> Zpracovatel – Mgr.XXXXX XXXXXXXX,držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace
a posudku dle zákona <.>
<br> Datum zpracování: únor 2021
<br> 4.Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona:
<br> Záměr naplňuje ust.§ 4 odst.1 písm.c) zákona,a to jako záměr ve vztahu k bodu 56 (Zařízení
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu) kategorie II
přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> 5.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Záměrem je navýšení kapacity stávajícího zařízení ke sběru a výkupu „Deponie dřevěných
odpadů“ v Horních Počernicích a rozšíření aktivit tohoto zařízení o využívá...

Načteno

edesky.cz/d/4705649

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz