« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí, Územní rozhodnutí- vysokorychlostní internet - Kořenec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMBO 1356/2021/STAV/pospi
Č.J.: DMBO 8924/2021
<br> NVCPY11WJW6K!
M U B O X 0 0 V I V 5 J
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
<br> Pospíšilová
516 488 735
radka.pospisilova@boskovice.cz
516 488 710
<br> DATUM: 4.6.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 20.1.2021 podal
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň <,>
<br> zastoupena
<br> ATW Brno s.r.o <.>,IČO 28272684,Kuřimská 1503/42,Řečkovice,621 00 Brno 21 <,>
<br> zastoupena
LR CESARO,spol.s r.o <.>,IČO 60705213,Novoměstská 1650/1a,Řečkovice,621 00 Brno 21
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> VRI pro oblast 24 Moravský kras - Brno <,>
registrační číslo CY.01.4.03/0.0/0.0/17_094/0018701 <,>
<br> vysokorychlostní internet pro obec Kořenec <,>
<br> FTTx0_B_Kořenec_NIO24_UR
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1031/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace),1031/15 (ostatní
plocha –ostatní komunikace),1031/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace),1031/18 (ostatní plocha –
ostatní komunikace),1031/20(ostatní plocha – ostatní komunikace),1031/21 (ostatní plocha – ostatní
komunikace),1031/22(ostatní plocha – ostatní komunikace),1031/24(ostatní pl...

Načteno

edesky.cz/d/4705577

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz