« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Územní rozhodnutí o umístění stavby: SM - Turnov, Károvsko - obnova vNN za kNN v k. ú. Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - SU/21/2797/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/330/21/HOZ
Č.J.: SU/21/2797/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 8.6.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 21.1.2021 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje ENERGON Dobříš,s.r.o <.>,IČO 25727362,Dobříš č.p.1665,263 01 Dobříš
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> SM - Turnov,Károvsko-obnova vNN za kNN
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.105/3 (zahrada),parc.č.105/5 (zahrada),parc.č.113/1 (ovocný
<br> sad),parc.č.113/6 (zahrada),parc.č.129/5 (orná půda),parc.č.1131/1 (ostatní plocha),parc.č.2061
<br> (ostatní plocha),parc.č.2138/1,parc.č.2147 (ostatní plocha),parc.č.2156 (orná půda),parc.č.2159
<br> (trvalý travní porost),parc.č.2167 (orná půda) v katastrálním území Bělá u Turnova,parc.č.2882/5
<br> (ostatní plocha),parc.č.2883/2 (ostatní plocha),parc.č.2883/3 (zahrada),parc.č.2884 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.2889/2 (zahrada),parc.č.2889/4 (ovocný sad),parc.č.2891 (zastavěná plocha a nádvoří),parc <.>
<br> č.2892 (zahrada),parc.č.2894/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.2895/1 (zahrada),parc....

Načteno

edesky.cz/d/4705523

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz