« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Dražební vyhláška č.: 131 EX 1062/11-425

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.: 131 EX 1062/11-425
Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20,460 01 Liberec I,Staré M sto
S o u d n í e x e k u t o r M g r.P e t r P o l a n s k ý
e-mail: urad@exekuceliberec.cz,www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS: bxhg8w4
<br>
íslo jednací: 131 EX 1062/11-425
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXXX,Exekutorský ú ad Liberec se sídlem Voron žská XXX/XX,460 01
Liberec I,Staré M sto,pov ený provedením exekuce na základ usnesení o na ízení exekuce a pov ení
exekutora k jejímu provedení.j.31EXE 11/2011-12,ze dne 19.04.2011,které vydal Okresní soud v
Trutnov,kterým byla na ízena exekuce k návrhu
oprávn ného: Credit One,a.s <.>,V Celnici 1031/4,11000,Praha 1,I 27627721,zast.Mgr.Lenka
He mánková,advokát,Jankovcova 1518/2,17000,Praha 7,Holešovice
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Van urova XXX,XXXXX,Úpice,nar.12.02.1968,I 48628131
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 132 760,40 K s p íslušenstvím
<br> rozhodl na základ § 52 zákona.120/2001 Sb.ve zn ní pozd jších p edpis (exeku ní ád)
<br> t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých v cí povinného postižených exeku ním p íkazem soudního exekutora íslo 131 EX 1062/11-34 <,>
který nabyl právní moci dnem 7.8.2012 se na izuje elektronická dražba a k jejímu provedení se vydává tato:
<br>
VE EJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(O ELEKTRONICKÉ DRAŽB )
<br> V souladu s ustanovením § 336o Ob anského soudního ádu se na izuje elektronická dražba nemovitostí povinného a
k tomu se stanoví:
<br> a) Zp sob elektronické dražby:
<br> Dražba bude provedena prost ednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz
<br> b) Zahájení dražby:
<br> Elektronická dražba bude zahájena dne 24.6.2021 v 10:00 hod.(od této chvíle mohou dražitelé init podání) <.>
<br> c) Ukon ení dražby:
Elektronická dražba bude skon ena nejd íve dne 24.6.2021 v 11:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé iní
podání (§336i odst.4 o.s.<.> ); Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanove...

Načteno

edesky.cz/d/4705505

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz