« Najít podobné dokumenty

Obec Vraclav - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vraclav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 4049/19-96
zn.opr.3392560444
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření <,>
vydaného Okresním soudem v Ústí nad Orlicí dne 27.09.2019 č.j.34 EXE 1664/2019-16,podle
vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j.6 C 375/2018 - 31 ze dne 23.07.2019 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXX,bytem Vraclav č.p.XXX,Vraclav,dat.nar.: 28.12.1989
<br> na návrh oprávněného: ČSOB Pojišťovna,a.s <.>,člen holdingu ČSOB,se sídlem Masarykovo náměstí č.p <.>
1458,Pardubice,IČ: 45534306,práv.zast.advokátem Mgr.et Mgr.Adam
Vrbecký,advokát,ev.č.16334,se sídlem Opletalova 1603/57,Praha,PSČ: 110
00,IČ: 04010850
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 2.151,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.06.2021 v 10:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10.06.2021 v 11:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení ...

Načteno

edesky.cz/d/4705468

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vraclav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz