« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Územní rozhodnutí - Kanalizační přípojky Radětice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

územní rozhodnutí o umístění stavby (549.63 kB)
1 - 509/2021/MIL/SU-6/M
<br>
Obecní úřad Milín,stavební úřad
11.května 27,Milín
<br>
<br> Č.j: 509/2021/MIL/SU-6/M Milín,dne: 25.5.2021
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXXX
E-mail: sumilin@volny.cz
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br> Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í
Obecní úřad Milín,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY Radětice dle situace sirších vztahů kterou podal subjekt Obec Radětice (IČO - 00662950) <,>
Radětice 27,262 31 Radětice takto:
<br> Podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Radětice
<br>
na pozemcích v katastrálním území Radětice uvedených v příloze seznam pozemků a dle situace širších
vztahů <.>
<br>
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1.Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Radětice uvedených v příloze seznam pozemků
a dle situace širších vztahů <.>,která je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí a obdrží ji navrhovatel <.>
2.Na pozemcích v katastrálním území Radětice uvedených v příloze seznam pozemků a dle situace širších
vztahů nutno předem zajistit vytýčení podzemních a nadzemních sítí,případně i dlouhodobě
nefunkčních/neprovozovaných a neznámých zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.Projednat
případné křížení a práci v jejich ochranných pásmech se správci,popř.vlastníky těchto sítí <.>
3.MěÚ Příbram,ze dne 11.12.2020 pod č.j.: MeUPB 108552/2020
odpadové hospodářství
- s odpady vzniklými při stavbě je nutné nakládat a zbavovat se jich v souladu s platnou legislativou
v odpadovém hospodářství nebo je převést do vl...

Načteno

edesky.cz/d/4705455

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz