« Najít podobné dokumenty

Obec Chrášťovice - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrášťovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_916638182_0_2021-006088.pdf
Identifikátor DS: 4gpbfnq tel: 383 700 111 IČ: 00251810
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810
<br>
<br>
Městský úřad Strakonice
Odbor - stavební úřad
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
<br>
<br> Naše č.j.: MUST/024132/2021/SÚ/žáč
<br> Sp.zn.: MUST/006088/2021/SÚ/žáč Žadatel
<br> EG.D,a.s <.>
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno 2
<br>
Vyřizuje: Zdenka Žáčková
Telefon: 383 700 752
E-mail: zdenka.zackova@mu-st.cz
<br> Datum: 07.06.2021
Vypraveno:
<br> Územní rozhodnutí
v e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Strakonice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 10.02.2021 podala
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2 <,>
kterou zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o <.>,IČO 28086686,Nábřeží 1.máje 1935,Budějovické
Předměstí,397 01 Písek 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> " Vedení VN,vedení NN,trafostanice,domovní vedení "
v žádosti pod názvem "Chrášťovice - posílení TS,úprava sítě NN",č.stavby 1040010965
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.st.20 (zastavěná plocha a nádvoří),st.22 (zastavěná plocha
a nádvoří),st.23 (zastavěná plocha a nádvoří),st.24 (zastavěná plocha a nádvoří),st.28 (zastavěná
plocha a nádvoří),st.76 (zastavěná plocha a nádvoří),st.119 (zastavěná plocha a nádvoří),parc <.>
č.148/2 (lesní pozemek),parc.č.1646/10 (ostatní plocha),parc.č.1698/10 (zahrada),parc.č.1698/19
(ostatní plocha),parc.č.1801...

Načteno

edesky.cz/d/4705254

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrášťovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz