« Najít podobné dokumenty

Obec Křečkov - Návrh, zadání, oznámení -Změna č.13 územního plánu města Poděbrady

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křečkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-0038737.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY
Odbor výstavby a územního plánování
<br> Jiřího náměstí 20/I,290 31 Poděbrady
tel.325 600 270,fax.325 614 486,e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz
<br>
Č.j.: MEUPDY/0030266/VUP/2021/LTo Poděbrady,dne 28.5.2021
Spis.zn.: MEUPDY/0038737/VUP/2020/LTo
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX Ukl.Zn.: 326.1
E-mail: tomankova@mesto-podebrady.cz
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o konání veřejného projednání
<br> o návrhu Změny č.13 Územního plánu Poděbrady
<br>
zkráceným postupem
<br>
<br>
Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako
úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),na základě kladného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje,odboru
životního prostředí a zemědělství a následného rozhodnutí Zastupitelstva města Poděbrady
o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem,zajistil v souladu s § 55b odst.(1)
stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.13 Územního plánu Poděbrady <.>
<br> V souladu s § 55b odst.(2) stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného
projednání o návrhu Změny č.13 Územním plánu Poděbrady zkráceným postupem a doručuje
návrh změny územního plánu v souladu s § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <.>
<br> Veřejné projednání o návrhu Změny č.13 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
s jeho výkladem (§ 22 odst.(4) stavebního zákona) se uskuteční
<br>
<br> dne 7.7.2021 v 15°° hodin v zasedací místnosti č.1.02 odboru výstavby a územního
plánování
<br> Městského úřadu Poděbrady (budova „Pentagonu“ – přízemí) <,>
<br> Náměstí T.G.Masaryka 1130,Poděbrady <.>
<br>
<br> Návrh Změny č.13 Územního plánu Poděbrady je k veřejnému nahlédnutí (doporučené dny a
časy):
<br> - v tištěné podobě ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce tj.od 2.6.2021 do 14...
zmena-13-up-podebrady-srovnavaci-text.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN PODĚBRADY Změna č.13 – srovnávací text SEŠIT I.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST-VÝROK MĚSTO PODĚBRADY / JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/I / 290 31 PODĚBRADY / KVĚTEN 2021 Spolufinancováno za finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj Změna č.13 územního plánu Poděbrady – srovnávací text Výrok 2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU PODĚBRADY O B S A H Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O D Ě B R A D Y.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 S E Z N A M Z K R A T E K.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 A 1.V Y M E Z E N Í Z A S T A V Ě N É H O Ú Z E M Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6 A 2.Z Á K L A D N Í K O N C E P C E R O Z V O J E Ú Z E M Í O B C E,O C H R A N Y A R O Z V O J E J E H O H O D N O T.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 A2.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 A2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 A 3.U R B A N I S T I C K Á K O N C E P C E,V Č E T N Ě U R B A N I S T I C K É K O M P O Z I C E,V Y M E Z E N Í P L O C H S R O Z D Í L N Ý M Z P Ů S O B E M V Y U Ž I T Í,Z A S T A V I T E L N Ý C H P L O C H,P L O C H P Ř E S T A V B Y A S Y S T É M U S Í D E L N Í Z E L E N Ě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
zmena-13-up-podebrady-verejne-projednani.pdf
Změna č.13
<br> územního plánu
<br> Poděbrady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.13 územního plánu Poděbrady Výrok
<br> 2
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE
<br>
<br>
<br> OBSAH DOKUMENTACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
<br> A0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> A.TEXTOVÁ ČÁST.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
A1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> A3 URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> A3.2 PODM...

Načteno

edesky.cz/d/4705177

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křečkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz