« Najít podobné dokumenty

Obec Mochtín - Dražební vyhláška č.j.: 177 EX 654/18-166, Petra Dancová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochtín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

09.06.2021 U654-18-0166-210609094444.pdf
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,k písemné
žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br>
<br>
Exekutorský úřad Zlín,Krátká 4447,760 01 Zlín
M g r.M a r e k J e n e r á l,s o u d n í e x e k u t o r
tel.: 577 001 640,e_mail :podatelna@euzl.cz
<br> Číslo jednací: 177 EX 654/18-166
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Zlín,pověřený exekucí podle exekučního titulu -
rozsudek č.j.214 C 7/2016-261,který vydal Okresní soud v Benešově dne 01.11.2017 a který se stal
pravomocným dne 24.04.2018 a vykonatelným dne 24.04.2018,rozsudek č.j.26 Co 41/2018-290,který
vydal Krajský soud v Praze dne 21.03.2018 a který se stal pravomocným dne 24.04.2018 a vykonatelným
dne 24.04.2018,na základě pověření č.j.34 EXE 1613/2018-26,ze dne 12.10.2018,které vydal Okresní
soud v Ústí nad Orlicí,ve věci
oprávněného: 1.XXXXX XXXXX,Kubištova XXXX/X,XXXXX,Praha X,zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,advokát,AK
V Oblouku XXX,XXXXX,Čestlice <,>
2.XXXX XXXXXXX,Kubištova XXXX/X,XXXXX,Praha X,zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,advokát,AK V Oblouku
XXX,XXXXX,Čestlice <,>
proti povinnému: XXXXX XXXXXXX,Pražská XXX,XXXXX,Klatovy,nar.21.07.1975,IČ 87826895 <,>
k uspokojení peněžitého plnění oprávněného,jakož i k úhradě nákladů exekuce <,>
<br> vydává
<br>
D r a ž e b n í v y h l á š k u
o provedení elektronické dražby nemovitosti
<br>
<br>
I.Dražební jednání - dražba nemovitostí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 22.7.2021 v ...

Načteno

edesky.cz/d/4704873

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz