« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl id. 19/96 - pozemek parc.č. 2166/2 (na pozemku stojí RD jiného vlastníka), LV 2157, v k.ú. Radotín, obec Praha HOM-79651/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl id. 19/96 - pozemek parc.č. 2166/2 (na pozemku stojí RD jiného vlastníka), LV 2157, v k.ú. Radotín, obec Praha HOM-79651/2021
Č.j.094 EX 00404/11-246
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: Okresního soudu v
Prachaticích ze dne 22.2.2011,č.j.8 EXE 1303/2011-6 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Okresního soudu Plzeň-město ze dne 24.8.2010,č.j.25 C
278/2010 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> APOLLO LEASING spol.s r.o <.>,se sídlem Otýlie Beníškové čp.1556 / čo.12,Plzeň
- Severní Předměstí 301 00,IČ: 61171603 <,>
<br> proti
povinné:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,bytem Živnostenská čp.XXX / čo.XX,Plzeň - Lobzy (Plzeň 4)
312 00,IČ: 68550243,nar.3.6.1954 <,>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 1.7.2021 ve 13:20 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 1.7.2021 ve 14:05 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí <.>
<br>
<br>
Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> III <.>
<br> Registrace dražitelů:
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která:
<br> a) je Registrovaným dražitelem pro dražby pr...

Načteno

edesky.cz/d/4704739

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz