« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veverská Bítýška-Hakl-vodovod, kanalizace-R

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veverská Bítýška Hakl situace
“"-U v.- 1 65“ \ VYPRACOVA: 111 Pavlů ' k" T k |“ „ 4 \“o 3 L 1 _ 1225312 22,310 1 \\ „& „© „9 \ /\b< EVE—STOR: ŠŠŠ Šfk'v'eyeisžg'ěgtygif“ 681 'Č 474 366 03 tel_ 736 750 300 '\ÍX 65 © STAVBA: KOMUNIKACE A INŽENÝRSKE SITE D_ATUM 03/ 2020— PRO VÝSTAVBU 7 RD \LORMÁT 2M — _ _ _ NA ŠíTšzšK/AFH,2 5K%.\z/ZEš/(ŠRSKÁ BÍTYŠKA „RŠ ČJ _ \ ŠŠŠ.č 2262/4 2262/5 225 1><Q3\ osma: so—o1 KOMUNIKACE \© /\ STUPEN PD: SPOLEČNĚ POVOLENÍ STAVBY MĚŘÍTK0= ČÍSLO VÝKRESU=,be napojeno na stáv_ OBSAH VÝKRESU; KATASTRÁLNÍ sambu! WKRES 1 : 500 C2 © dešťovou kanalizaci DN " ' „ napojeno na stáv.\l/ \43 L V splěškovou kanahzacn ! ' ': \ 093 ul; >< Š | >?3 \ * 4) VĚTEV V1' napojeno na stáv.© PE SDR11-110x10-206,0m vodovod [:|-130 o \ __ |- šB ] O/ O/ 5 [><\43 STOKAS1,\ /\l>< 65 pvc DN300,L=156,0H \ l,STOKAD1,Ý) (>< „ PVC DN300,L=163,0mqí\ /\ \ _ 0/,\ \\ — —_ \.© 49 5 < “ \'L © rn< 45b FH \\ © 2261 /:5 1.<.> ()A/\ <_ 951x \ © )>_ 1? 2261 4 * = 2 1,2 ? 6 2 / _ o 257/7 3 2261/12 ' 62/ <% |— :: LLI | 2259 \6 O/ O\\ (i 63 ct „0 (133 „©.1 „rl/rl! "ix "L | STOKA 1 %\43 “ \\ |,| PVC DNSoo,L= 5€.0m \ STOKA D1,;D |: (123% O/ \2) _ | PVC 011300,L=163.0m \ | ©? \ (I' 62) > STOKAS1,| i ; _ 1 ' f)?._ / 8 q/q/ \ PVC DN300.L=156,0_m “:" STOKA S1 „ ' S—TČKA 82,% _ _ _ “ | „ VĚ—FEW _.MMMQQM x :_2 |.<.>._ £ „? 333 PE SDR11-110x1o-27.5 fit q.' ' W“ " 1 4- “ gi „(.-f ___ 40— 5 % ' I % 3' m L ' (I?) 3 „ _ __?— — _w— __gJ 12.<.> / 1 a „„ „a.<.> Agia/\ „ %: _W _ ' _ : PVC DN300,L=,(Li.) LI /\ LQ H ©\'\ | | | _ - 22 (\ JG' (f) ! \ „ „ \;; “L 0—— \'3 950 s 1?
Veverská Bítýška Hakl vodovod, kanalizace R
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/6763/21/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/14803/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 11
DATUM: 7.6.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako vodoprávní úřad příslušný
podle ust.§ 104 odst.2 písm.c) a ust.§ 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") <,>
speciální stavební úřad příslušný podle ust.§ 15 odst.4 vodního zákona a ust.§ 15 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádosti,které dne
15.3.2021 podal
<br> XXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Na Bílém Potoce 681,664 71 Veverská Bítýška,kterého
zastupuje XXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Urbánkova XX,XXX XX Brno
<br>
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.v y d á v á p o v o l e n í
<br> dle ustanovení § 8 odst.1 písm.a) bod 2.- k nakládání s povrchovými vodami – k jejich
akumulaci ve vodním díle – retenční nádrži RN 1 o objemu 19,8 m3 umístěné na pozemku p.č <.>
<br> 2262/4 v k.ú.Veverská Bítýška a RN 2 o objemu 12,3 m3 umístěné na pozemku p.č.2256
v k.ú.Veverská Bítýška,kraj Jihomoravský,č.h.p.4-15-01-1400,vodní útvar povrchových vod
DYJ_0440 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka,vodní útvar podzemních vod 52220
Boskovická brázda – jižní část
<br>
<br> Účel povoleného nakládání: retence a regulovaný odtok do kanalizace
<br> Rozsah povoleného nakládání:
<br> Celkový objem akumulované vody:
<br> v RN 1 - 19,8 m3
<br> v RN 2 – 12,3 m3
<br>
<br>
<br> II.Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
<br> 1.Doba povo...

Načteno

edesky.cz/d/4704320

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz