« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 137EX 7462/20-47 Usn. odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

200746247.pdf
Č.j.: 137Ex 7462/20-47
Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Městským soudem v Brně vedením exekuce
na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j.NZ 593/2020 ze dne 30.06.2020 vydaného Mgr.XXXXX XXXXXXX,notář
se sídlem v Brně,který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: XXXX XXXXXX
bytem Kamenná čtvrť XXX/XX,Brno-Štýřice,PSČ: XXX 00,dat.nar.: 11.08.1955
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému: XXXX XXXXXX
<br> bytem Husova XXX/X,Brno,PSČ: XXX 00,dat.nar.: 20.02.1970
zast.JUDr.XXXXX XXXXXXXXX,advokát,Moravské náměstí XXX/X,Brno
(dále pouze povinný)
<br> rozhodl
takto:
<br> Dražební jednání nařízené elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz na den 10.06.2021 v 09:00 hod <.>
<br> s e o d r o č u j e n a n e u r č i t o <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Usnesením soudního exekutora ze dne 23.04.2021 č.j.137Ex 7462/20-39 byla nařízena dražba nemovitých věcí -
spoluvlastnického podílu o velikosti id.1/10
<br> a příslušenství nemovitých věcí
přípojky IS
<br> O prodeji předmětných nemovitostí bylo rozhodnuto jiným způsobem než dle výše uvedeného usnesení.S ohledem na
uvedené rozhodl soudní exekutor tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br> Domníváte-li se,že u soudního exekutora nebo zaměstnance soudního exekutora je se zřetelem na jejich poměr k věci,k
účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům důvod pochybovat o jejich nepodjatosti,můžete nejpozději do 8 dnů
ode dne,kdy Vám bylo doručena tato listina,u soudního exekutora uplatnit námitku podjatosti.Dozvíte-li se o důvodu
pochybností o nepodjatosti těchto osob později,můžete námitku uplatnit do 8 dnů poté,co jste se o něm dozvěděl.Obecný
vzor námitky podjatosti a další informace najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.(§ 29 ex.ř.)
<br> V Brně dne 09.06.202...

Načteno

edesky.cz/d/4704097

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz