« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Maloměřice - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0279299_zah_rizeni_prodl_plat-sp_Zimni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br> Oddělení státní správy vodního hospodářství
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství OVLHZ/MMB/0279299/2021
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
<br> ZE DNE: 31.5.2021
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0293574/2021
<br> SPIS.ZN.: OVLHZ/MMB/0279299/2021
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: chylik.frantisek@brno.cz
<br> ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn
<br>
<br> DATUM: 7.6.2021
<br> POČET LISTŮ: 02
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“) <,>
<br> jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),podle ust <.>
<br> § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust <.>
<br> § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“),obdržel dne 1.6.2021 žádost žadatele Developer-M,a.s.<,>
<br> IČO 28223144,Příkop 843/4,602 00 Brno,o změnu stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení
<br> platnosti stavebního povolení a v prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla:
<br> splaškové kanalizace (část SO 01),v kraji Jihomoravském,ve městě Brně,v k.ú.Maloměřice,na pozemcích
<br> p.č.2119/1,2117/4,2112/12,2117/13,2117/12,2117/11,2112/49,2117/10,2112/48,2112/47,2112/46 <,>
<br> 2112/45,2112/44,2112/43,2112/42,2112/41,2112/1,2112/16,2229/16,2229/1,vydaného Odborem VLHZ
<br> MMB pod sp.zn.OVLHZ/MMB/0125360/2019 ze dne 14.6.2019,č.j.MMB/0229968/2019 (nabylo právní moci
<br> dne 24.7.2019) <.>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4704088

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz