« Najít podobné dokumenty

Obec Valkeřice - SPÚ - rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valkeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-3978220501331203070.pdf
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín 28.října 979/19,Děčín I-Děčín,405 01 Děčín Spisová značka.: 2RP14843/2016-508202 Č.j.: SPU 428470/2020 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: a.havlikova@spucr.cz ID DS: z49per3 V Děčíně dne: 28.4.2021 R O Z H O D N U T Í Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj,Pobočky Děčín (dále jen „pobočka“) ze dne 27.9.2020 č.j.SPU 192538/2020 byl podle § 11 odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blankartice a části katastrálního území Valkeřice,zpracovaný jménem firmy Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,s.r.o <.>,sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1,PSČ 102 00,Praha 10,pod č.zakázky 1461-2016-508101,Ing.XXX XXXXXX,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.8.2020.V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Děčín rozhodla podle ust.§ 11 odst.8 zákona o 1.výměně nebo přechodu vlastnických práv,2.zrušení věcného břemene,tak,jak je uvedeno v příloze 2b (LV č.13,92,103,129,139,213,262,298,299,330,335) tohoto rozhodnutí,3.určení výše úhrady a lhůty podle ust.§ 10 odst.2 zákona tak,jak je uvedeno v příloze č.3 tohoto rozhodnutí (listy vlastnictví: 18,139,213,263,300,306) Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí,která je součástí výroku.O D Ů V O D N Ě N Í Pobočka schválila rozhodnutím ze dne 27.9.2020,č.j.SPU 192538/2020,které nabylo právní moci dne 28.8.2020 návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blankartice a části katastrální...

Načteno

edesky.cz/d/4624713

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valkeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz