« Najít podobné dokumenty

Obec Záryby - MÚBNLSB - Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záryby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚBNLSB - Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 01 Brandýs.<.>.Lamb-stará Ill||Illllllllllllllllllllllllllllll|l|lll||l bmlvp21v009dr Odbor dopravy Naše čj.: MÚBNLSB-OD-19539/2021-BARRO Naše sp.zn.: OD-7610/2021-BARRO Dle rozdělovníku Vyřizuje: XXXXX XXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: roman.barta©brandysko.cz Datum: 29.04.2021 VEREJNA VYHLASKA ROZHODN UTI
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část:
<br> Městský úřad Brandýs n.L.— St.Boleslav odbor dopravy,jako speciální stavební úřad podle ustanovení 5 16 odst.1 a 9 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a 9 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,(dále jen stavební zákon) v platném znění,ve stavebním řízení přezkoumal podle 9 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou podal dne 22.2.2021 žadatel XXXXXX XXXXXXXX,narozena X.X.XXXX,Belgická XXX/XX,120 00 Praha 2,zastoupená na základě plné moci Martinem Račekem,narozen 23.8.1991,Táborská 158,Prčice,257 91 Sedlec-Prčice (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle 5 115 stavebního zákona a 9 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> stavební povolení nastavbu:
<br> „Parcelace a vybudování související infrastruktury — dopravní řešení,k.ú.Martinov,obec Záryby"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.918/7,1005/3,1005/6 (ostatní plocha) a 917/1,921/4,899/23,921/1 (orná půda) v katastrálním území Martinov,obec Záryby <.>
<br> Územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal Stavební úřad MěÚ Kostelec nad Labem dne 30.6.2020 pod č.j.: VÝST.1949/ 176/20/ B <.>
<br> www.brandysko.cz epodatelna©brandysko.cz ID datové schránky: cShb7xy
<br> MÚBNLSB-OD-19539/2021-BARRO
<br> Stavba obsahuje:
<br> Dopravní stavby
<br> — jedná se o novostavbu komunikace,která má za účel zajistit dopravní obsluhu řešeného území.Jde 0 sjezd do areálu ze silnice III/10159 a komunikace zajišťující příjezd kje...

Načteno

edesky.cz/d/4624332

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záryby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz