« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78723/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odročení dražby: movité věci, z 30.4.2021 na den 2.7.2021 HOM-78723/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 4355611
<br>
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O D R O Č E N Í D R A Ž E B N Í H O R O K U
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě usnesení,které vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 23.9.2011,č.j.48EXE1465/2011-
17,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 5.4.2011,č.j <.>
17C22/2011-9 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky oprávněného: Slavia pojišťovna a.s <.>,Táborská
940/31,14000 Praha Nusle,IČO 60197501,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Pivovarské náměstí XXX,XXXXX
Lanškroun Ostrovské Předměstí,IČO 66248744,proti povinnému: XXXXX XXXX,Heleny Malířové XXX/X,XXXXX Praha
Břevnov,nar.17.9.1964,v částce 1 423,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním
rozhodnutím <,>
<br>
r o z h o d l t a k t o :
<br>
<br> Dražební rok movitých věcí oznámený na den 30.4.2021 se odročuje na den 2.7.2021 a bude zahájen
<br> v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,Zámecká ulice 230 <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> V souvislosti s nabytím účinnosti zákona číslo 155/2021 Sb <.>,kterým se mění zákon č.38/2021 Sb <.>,kterým se
mění zákon č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů,a zákon č.119/2001 Sb <.>,kterým se
stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,ve znění pozdějších předpisů,a zákon č <.>
191/2020 Sb <.>,o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníc...

Načteno

edesky.cz/d/4624159

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz