« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - soubor pozemků (vodní plocha nebo zemědělský půdní fond), LV 904, v k.ú. Šeberov, obec Praha HOM-78730/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor pozemků (vodní plocha nebo zemědělský půdní fond), LV 904, v k.ú. Šeberov, obec Praha HOM-78730/2021
č.j.: 067 EX 1281/05-498
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.24Nc 1716/2005-13 ze dne 05.05.2005,které vydal Okresní soud v Přerově na základě
vykonatelného rozhodnutí - platební výměr č.j.2140311072,který vydal VZP ČR dne 15.09.2003 a který se stal
pravomocným dne 15.10.2003 a vykonatelným dne 31.10.2003,ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná
zdravotní pojišťovna České Republiky,Orlická 2020/4,13000,Praha 3,IČ 41197518,adresa pro doručování VZP
ČR,Krajská pobočka pro hlavní město Prahu,Na Perštýně 6,11001,Praha 1,proti povinnému: XXXX XXXXX,Pod
Bílým kamenem XXXX,XXXXX,Hranice,nar.25.04.1951,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů
exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 15.6.2021 v 14,00 hod.na
dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 15.6.2021 v 15,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se ...

Načteno

edesky.cz/d/4624156

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz