« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C PKD-78773/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C PKD-78773/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A DRAH
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br> Síd lo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 35/29,111 21 Praha 1
tel.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail : pos ta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 342841/2021 Počet listů/příloh: 14/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 2516224/2019 28.04.2021
<br>
<br>
Rozhodnutí
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“) podle § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb.o dráhách,ve znění pozdějších
předpisů,příslušný podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vydává
k žádosti stavebníka společnosti Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Praha 9,Sokolovská
217/42,PSČ 190 22,IČO 00005886 zastoupené společností Metroprojekt Praha a.s <.>,se sídlem Pra-
ha 7,Argentinská 1621/36,PSČ 170 00,IČ 45271895 pro stavbu:
<br> „Rekonstrukce stropní desky ve stanici metra Florenc C“
(dále jen stavba),podle § 94j až § 94p stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> společné územní a stavební povolení
v rozsahu stavebních úprav stanice metra Florenc,částí nazvaných:
<br> Stavební objekty
SO-01 Příprava území
SO-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště
SO-07 El.přípojka ZS _ PRE
SO-08 Ochrana pěšího provozu
SO-09 Ochrana inž.sítí
SO-10 Demolice
SO-11 Konstrukce pro provizorní vedení inž.sítí
SO-12 Protihluková opatření
SO-20 Úpravy stropní konstrukce
SO-21 Modernizace vestibulu a podchodu
SO-22 Doplnění eskalátorů do výstupu k ÚAN Florenc
SO-23 Obchodní vybavenost
SO-25 Sanace nadzemních objektů
SO-26 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž.sítí
SO-27 Úpravy kabelovodů CETIN
SO-28 Úpravy kabelovodu S...

Načteno

edesky.cz/d/4624112

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz