« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí, územní rozhodnutí- Svitávka Sasina- obnova sítě NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sasina NN Svitávka -Sasina.pdf

7439.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMBO 26148/2020/STAV/skrl
Č.J.: DMBO 7439/2021
<br> NVCPY11WFHJ4!
M U B O X 0 0 V E G I 3
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
helena.skrlova@boskovice.cz
516 488 710
<br> DATUM: 20.04.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 21.12.2020 podal
<br> EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2 <,>
v zastoupení
<br> ELING CZ s.r.o <.>,IČO 27752810,Střelnice 2797/22a,Líšeň,628 00 Brno 28
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Sasina,obnova sítě NN
Svitávka - Sasina
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.2,3,4,7,8,9,11,12,15/1,15/10,19,20,21,22,23/1,23/2,24,25 <,>
26,27,28,29,33,34,36,37,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,54,57,58,60,parc.č.76/4,77/3 <,>
77/8,77/9,77/13,78/1,78/3,78/4,82/1,83/1,84,86/1,98,99/2,100/2,101/3,102,109/2,115/1,115/10 <,>
115/18,115/19,115/20,115/21117/3,117/10,123/1,199/1,202,203,204/1,204/2,206/1,211/1,211/2 <,>
211/3,213,214/1,215,217/1,219,221,222,223,224/1,225,237,238,240,241,244,246,247 v
katastrálním území Sasina.68/57 v katastrálním území Zboněk <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury ...

Načteno

edesky.cz/d/4624058

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz