« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - VV- Společné povolení , Rozhodnutí- sítě Vanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

HZS - ZÁVAZNÉ STANOVISKO.pdf
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko,Poříčí 1991/22,67801 Blansko Pracoviště prevence,ochrany obyvatel a krizového řízení
<br> Ev.č.: HSBM—2-148-4/2-POKŘ—2020 Blansko 25.09.2020 Počet listů: 1 Příloha: 1/PD
<br> Ing.XXXXX XXXX
<br> Višňová XXX
<br> XXX XX Bystřice nad Pernštejnem
<br> Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Vyřizuje za HZS: por.Ing.Kamil Senkýř,komisař,tel.: 950 611 125,e-mail: kamíl.senkyr©firebmo.cz
<br> Název stavby: Vanovice — zasíťování území SO 01 Komunikace — SÚS Místo stavby: Vanovice,Drváiovice,k.ú.Vanovíce,Drválovice,parc.č.447 Stavebník: Obec Vanovice,č.p.132,679 36 Vanovice
<br> rv;
<br> Předložená dokumentace pro společné územní a stavební I'lZEIlí zpracovatel: ing.XXXXX XXXX,CKAIT XXXXXXX,datum zpracování: XX/XXXX
<br> Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraše jako věcně a místně příslušný dotčení; orgán na úseku požární ochraně dle ustanovení 5 7 odst.4 zákona č.320/2015 S <.>,o Hasičském záchranném sboru Ces é republiky a o změně některý zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru),ve znění zákona č.183/2017 Sb <.>,a dle ustanovení 5 26 odst.2 písm.b) a ustanovení & 31 odst.1 Písm.b) zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění ozdějších předpisů (dále (Len „zákona () ožární ochrane“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou okumentacr předloženou e 22.09.202 a vydává k ní v souladu s ustanovením & 31 odst.3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení 5 149 odst.1 zákona c.500/2004 Sb <.>,správm'ho řádu,ve znění pozdějších předpisu
<br> SOUHLASN'É ZÁVAZNÉ STANOVISKO Odůvodnění:
<br> Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů: - požárně bez ečnosmí řešení nebo obdobný dokument Šdále jen „PBR"): z racování P R: 07/2020,projektant PBR: Ing.XXXXX XXXX,CKAIT XXXXXXX - oordinační situace - zpracovatel: ing.XXXXX XXXX,CKAIT XXXXXXX,datum zpracování: XX/XXXX
<br> Posouzením předložené dokumentace v rozs...
GridServices - stanovisko.pdf
GridServices
<br> lng.XXXXX XXXX Višňová XXX XXXXX Bystřice nad Pernštejnem naše značka vyřizuje datum 5002195467 XXXXX XXXXXX XX.XX.XXXX Věc:
<br> Vanovice-zasíťování území (so 01 Komunikace) Spol.povolení
<br> KÚ.- p.č.: Drválovice,Vanovice
<br> Stavebník: Obec Vanovice,Vanovice č.p.132,67936 Vanovice Účel stanoviska: Povolení stavby — stavební režim (Ú R+S P)
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GridServices,s.r.o.<,>
<br> vydává toto stanovisko:
<br> Stanovisko odboru EPZ — VTL (Zdeněk Kocourek,tel 532 227 479): Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dáiejen VTL) plynovod DN 500 <.>
<br> VTL plynovod je dle zákona číslo 458/2000 Sb.(energetický zákon) zabezpečen ochranným pásmem 4 m na obě stranyod stěny potrubí plynovodu,které slouží k ochraně plynárenského zařízení.'
<br> Dáieje podél plynovodu stanoveno bezpečnostní pásmo40 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu.Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení činností,které by mohly ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz plynovodu,ochraně zdraví,majetku a zmírnění následků v případě havárie na VTL plynárenském zařízení <.>
<br> Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme,budou-li nadále dodrženy následující podmínky:
<br> 1.Stavba bude probíhat v souladuse zákonem číslo 458/2000 Sb <.>,ČSN EN 1594 a TPG 702 O4 (Technická pravidla Gas).<.>
<br> 2.Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme — http:/lwww.gridservicesa/ds—online- vytyceni-pz/
<br> 3.Dodržet podmínky stanoviska zn.5002201754.4.Ostatní stavební objekty budou řešeny samostatným stanoviskem.S.VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
<br> — nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky,uzávěry atd.);
<br> - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
<br> - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
<br> - odstavování vozidel a techniky provádět 20 m od VTL plynovodu;
<br> - případné dočasné zařízení s...
GridServices - souhlas.pdf
GridServices
<br> Ing.XXXXX XXXX Višňová XXX
<br> XXX XX Bystřice nad Perštejnem
<br> naše značka vyřizuje datum,5002201754 XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Věc: Vanovice - křížení stávajícího VTL plynovodu DN 500 navrhovanou místní komunikací 5001
<br> Obec: Vanovice
<br> K.ú.- p.č.: Vanovice-448/3,Drválovice-31 1/ 1,523,522,297/7 <,>
<br> Stavebnílc Obec Vanovice,Vanovice č.p.132,67936 Vanovice Účel stanoviska: Neuvedeno
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GridServices,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení přeizolováni dále uvedeného VTL potrubí <.>
<br> a) Stávající PZ:
<br> VTL plynovod DV-20296,ID 2010891 Dimenze: 500
<br> Vlastník plynovodu: GasNet,s.r.o <.>
<br> b) Nově budované PZ: Přeizolování VTL potrubí DN 500:
<br> V místě křížení stávajícího VTL plynovodu navrhovanou místní komunikaci bude potrubí obnaženo v úseku min.1 m od okraje komunikace na obě strany.VTL potrubí bude nutné v tomto úseku otryskat na SA 2,5 včetně následného provedení kontroly stavu potrubí.V případě kladného výsledku bude nutné plynovod přeizolovat izolační páskou za studena (z důvodu provádění prací na potrubí,kteréje v provozu a tudíž dochází kjeho ochlazování).Doporučujeme izol.pásky TYCO 942-30 vnitřní a 989-20 vnější.Na obnažené izolaci bude nutné provést elektrojiskrovou zkoušku s písemným záznamem a poté tento úsek opatřit ochranou proti mechanickému poškození ERGELIT Band.Tyto práce musí provádět firma s certifikací pro práce na VTL plynovodech dle TPG 923 ()]—1,2.Při provádění záhozu bude nutné klást důraz na hutněnizeminy tak,aby nedošlo k sedání a namáhání plynovodu.Tyto montážní a zemní práce musí být kontrolovány odpovědným zástupcem provozovatele uvedeného potrubí s písemným záznamem a protokolem o převzetí provedených prací včetně geodetického zaměření přeizolovaného úseku VTL plynovodu <.>
<br> V délce přeizolovaného úseku budou min.0,5 m nad VTL potrub...
E.ON - VYJÁDŘENÍ - DISTRIB. SOUSTAVA.pdf
Císlo žádosti: 26062478
<br> v
<br>," 4m
<br> F_ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice E.ON Distribuce,a.s.Poskytování informací k sítím.<.>.' Hády 968/2 ing Mllan ler 614 00 Brno VlšňOVá 862 www.eon-distribuce.<1 59301 Bystrice nad Pernstejnem XXXXX XXXXX T +XXXXXXXXXXXX david.remes©eon.cz Brno XX.07.2020 _ Naše znacka D8610-26062478 '
<br> Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> Investor stavby: Obec Vanovice Název stavby: Vanovice-zasíťování území (SO 01 Komunikace) Místo stavby: KÚ Drvalovice (776823),Vanovice (776831) <,>
<br> žadatelem vyznačené zájmové území
<br> Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce,a.s.aje vyjádřením pro územní a stavební řízení <.>
<br> V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> Vyjádření má platnost do 30.07.2022.S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> eí-an E.ON Distribuce,a.s._ F-.A.Gerstnera' 2151! 6
<br> České Budějovice 7 370 01 České Budějovice
<br> Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí
<br> Sídlo společnosti:
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
<br> České Budějovice 7
<br> 370 01 České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 28085400
<br> Informativní zákres sítí elektro k žádosti 26062478
<br> O 20 40 60 80 100 m
<br> 9-0 E.ON'Distribuca,a.s <.>
<br> F.A.Gerštnera 2151/6 České Budějovice 7
<br> 370 01 České Budějovice
<br> Datum 30.07.2020
DI PČR - STANOVISKO K PD.pdf
„__ ___ _ __ __.__ _MW
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKEHO KRAJE PCROóETRpo93364213 Územní odbor Blansko
<br> Dopravní inspektorát
<br> Č.j.: KRPB-l 8215 9-2/ČJ -2020—060106.Blansko 19.října 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 22/41 Ing.XXXXX XXXX * Višňová XXX ' XXX XX Bystřice pod Pernštejnem
<br> Doručovací adresa pro epodatelnu: milanciň©centrumez
<br> Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení <.>
<br> Dne 23.09.2020 byla na Policii ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní inspektorát V Blansku předložena žádost o stanovisko na akci:
<br> „Vanovice — zasíťování území (SO 01 Komunikace)“ p.p.č.447,448/1,448/2,448/3,955/1,990,992 v k.ú.Vanovice a p.p.č.297/7,522,523 v k.ú.Drválovice
<br> Jedná se o výstavbu inženýrských sítí pro lokalitu 13 RD nacházející _se u sil.111/374 4 mezi obcí Vanovice a místní částí Drválovice,která bude navazovat na stávající zástavbu v Drválovicích.Stavební objekt SO 01 Komunikace zahrnuje části nové stavby komunikací a změnu dokončené stavby účelové komunikace,výstavbu nových'chodm'ků podél komunikací a odvodnění komunikací.Změna dokončené stavby se týká části komunikace SO 01 Komunikace část komunikace VĚTEV A1 v délce 146,0 m,VĚTEV A2 v délce 4,6 rn,kde dojde k rozšíření stávající štěrkové účelové komunikace a k jejich změně na místní komunikace,a kvýstavbě uličních vpustí a vsakovacích objektů pro uliční vpusti.Nová lokalita se napojuje na stávající komunikaci III/3744 & na stávající místní komunikaci & účelové komunikace—polní cesty.Křižovatky VĚTEV A a VĚTEV B jsou navrženy pro návrhovou rychlost 90km/h na komunikaci III/3 744.Křižovatka VĚTEV A má rozhled na výjezdu z lokality směrem vlevo pro návrhovou rychlost 70km/h na komunikaci III/3744,který je po hranici výjezdu z obce s návrhovou rychlostí 50km/h <.>
<br> Nová výstavba se týká komunikací VĚTEV A v délce 291,4 m,VĚTEV B V délce 130,9 m,VĚTEV Bl v délce 11,4 m,kde dojde k výstavbě nových komunikaci,kvý...
DI PČR - PŘIPOJENÍ.pdf
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKEHO KRAJE PCROóETRpo93604891 Územní odbor Blansko '
<br> Dopravní inspektorát
<br> Č.j.: KRPB-l 82159-3/ČJ-2020-060106 ' Blansko 19.října 2020 Počet listů: 1 Přílohy: 22/41 Ing.XXXXX XXXX ' ' Višňová XXX ' XXX XX Bystřice pod Pernštejnem
<br> Doručovací adresa pro epodatelnu: milancifr©centrumcz
<br> Závazné stanovisko k návrhu připojení silnice,místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k silnici nebo místní komunikaci,o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení podle © 10 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní inspektorát V Blansku,jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust.& 2 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky; ve smyslu ust.© 1 zákona č.12/1997 Sb <.>,o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,ve znění pozdějších předpisů,s odkazem na ust.5 124 odst.11 písm.e) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,V platném znění,na podkladě skutečností uvedených ve Vaší žádosti ze dne 23.09.2020,pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad vydává toto závazné stanovisko k návrhu připojení silnice,místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k silnici nebo místní komunikaci ve smyslu ust.š 10 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších předpisů.'
<br> Podle zaslané dokumentace se jedná o návrh připojení nově budovaných místních
<br> komunikací (větev A a větev B) na sil.III/374 4 v extravilánu za obcí Vanovice m.č.Drválovice ve směru na obec Vanovice Viz.příloha <.>
<br> Tyto místní komunikace budou sloužit pro dopravní obslužnost plánované lokality pro 13 RD <.>
<br> _ s nově navrženými dvěma křižovatkami pozemních komunikací (připoj ení nově navržené místní komunikac...
CETIN - VYJÁDŘENÍ - SITĚ.pdf
»CETIN
<br> VYJÁDŘENÍ O EXlSTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.' („Vyjádřeni“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“) '
<br> toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEKje vydané dle ustanovení 5 101 zákona č.127/2005 Sb.<,>
<br> o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,v účinném znění („Zákon o
<br> elektronických komunikacích"),a dle ustanovení 5 161 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a
<br> stavebním řádu,v účinném znění („Stavební zákon"),a dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,' občanský zákoník,v účinném znění („Občanský zákoník“)
<br> Číslo jednací: 714011120 Číslo žádosti: 0120 858 119 („Žádost") Název akce („Stavba") | Vanovice-zasíťování území (SO 01 Komunikace) Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření") | Společné územní a stavební řízení Žadatel XXXXX XXXX,lng.Stavebník Obec Vanovice,XXX,Vanovice,67936 Okres Blansko Zájmové území Obec Vanovice Kat.území / č.parcely Drválovice; Vanovice Platnost Vyjádření 4.8.2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)
<br> Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území,jakož i určil Důvod Vyjádření.Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.3.následující Vyjádření:
<br> Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s <.>
<br> (|) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
<br> (ll) Společnost CETIN a.s.za podmínky splnění bodu (111) tohoto Vyjádření souhlasí,aby Stavebník a/nebo Žadatel,je- -li Stavebníkem v Zájmovém územi vyznačeném v ŽádOsti,provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; „
<br> (lll) Stavebník alnebo Zadatel,je-li Stavebníkem,je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky,které byly stanovené POS,tak jak je tento označen ve Všeobe...
AV - ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV -VYJÁDŘENÍ.pdf
[ I'? J 5? Archeologický ústav " ' Akademie věd | _ AV ČR,Brno Ceské republiky
<br> Vážený pan Ing.XXXXX XXXX Višňová XXX XXX XX Bystřice nad Pernštejnem Vaše č.j.ze dne naše č.j.vyřizuje v Brně dne 30.7.2020 ARUB/4433/2020 Mgr.XXXX XXXXXXXX XX.X.XXXX M XXX XXX XXX
<br> Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Vanovice — zasíťování území,50 01 Komunikace",okr.Blansko
<br> Archeologický ústav Akademie věd ČR,Brno,v.v.i <.>,upozorňuje,že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezv,navíc v blízkosti stavby se nachází území s archeologickými nálezy I.kategorie,tzn <.>,že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace s velkou pravděpodobností vyskytovat.Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle 5 22,odst.2 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění).Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.),je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situaci,čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak
<br> stavebnikovi vyplývají následující povinnosti:
<br> Stavebník je dle 5 22 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní památkové péči,v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby,nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,Brno,v.v.i <.>,a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném územi.Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením 5 22,odst.2 zákona č.20/1987 Sb <.>,o státní
<br> památkové péči,v platném znění <.>
<br> S pozdravem
<br> W ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV ' v,' " AV ČR,BRNO,v.v.i.PhDr.Lumi! ...
2021 - DMBO7620 - společné rozhodnutí - sítě Vanovice.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,680 0 1 Bo sko vi ce
<br>
<br>
<br> Datovou schránkou <,>
doporučeně na dodejku <,>
veřejnou vyhláškou
<br> Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 5170/2021 DOP
DMBO 7620/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
27.04.2021
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> SP OLEČNÉ POV OLENÍ
R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
Výroková část
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně,funkčně
a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o pozemních
komunikacích“),podle ust § 15 odst.1 písm.c) a § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle
§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) posoudil dle ust.§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jen „společné povolení“) na stavbu nazvanou dle
projektové dokumentace „Vanovice – zasíťování území“ umístěnou na pozemcích parc.č.447,448/1 <,>
448/2,448/3,955/1,990 a 992 v k.ú.Vanovice a parc.č.297/7,522 a 523 v k.ú.Drválovice (dále také
jen „stavba“),kterou obdržel dne 16.12.2020 od obce Vanovice,IČO: 00281191,Vanovice 132,679 36
Vanovice (dále také jen „žadatel“) a po posouzení předmětného stavebního záměru rozhodl takto:
<br>
Podle ust.§ 94p odst.1 stavebního zákona a ust.§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č.503/2006 Sb.“)
<br>
s ch v a l u j e
<br>
stavební záměr na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „Vanovice – zasíťování území“
umístěnou na pozemcích parc.č.447,448/1...

Načteno

edesky.cz/d/4624052

Meta

Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz