« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 17508/10-173
v.s.oprávněný: 9016666
<br> č.j.oprávněný:
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Chomutově,č.j.10 EXE
9519/2010-13,ze dne 24.06.2010 <,>
proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXXX,Jiráskova XXXX,XXXXX,Jirkov,nar.06.07.1983
na návrh oprávněného: Tessile ditta services a.s <.>,Vinohrady 794/45,63900,Brno-střed,adresa pro
<br> doručování Vinohrady 794/45,63900,Brno,IČ 28329082,zast.Mgr.Peter
Olejár,advokát,Vinohrady 794/45,63900,Brno-střed
<br> pro 968,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 09.06.2021 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 09.06.2021 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s....

Načteno

edesky.cz/d/4569512

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz