« Najít podobné dokumenty

Obec Moutnice - Rozhodnutí Společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moutnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1032_SKM_C224e21040810590.pdf
Obecní úřad Číslo dwar.Moutnice „7
<br> Městský úřad Zidlochovice,;,a,:,Zpracovat,r V *).<.> :?,a : ;
<br> Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ 00 233790517
<br> \;
<br>._ f.»,; „ <.>,/f,<.> \ it?/1,731,/ Odbor dopravy G1.<.> voz 71 V v" 4/7,Ukládaní znak: Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židloch Bíteha: Váš dopis zn.: Ze dne: Sp.Zn.: Čj.: MZi-OD/17518/2020-18 SO DLE ROZDĚLOVNÍKU Vyřizuje: XXXXX XXXXXX Tel.; +XXX XXXXXXXXX E-mail: radek.sotnar©zidlochovicecz Počet listů: 19 (oboustranný tisk) Počet
<br> přiloh/listů/svazků 0
<br> Datum: 30.03.2021 Vypravcno dne: 07.04.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Židlochovice,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle š 40 odst.1 Zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích & © 15 odst.1 Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním & stavebním řízení (dále jen "společné řízeni") posoudil podle (; 940 Stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 1.10.2020 podal
<br> Obec Moutnice,Moutnice 277,664 55 Moutnice,IČ 00282154
<br> (dále jen "stavebník") <,>
<br> & na základě tohoto posouzení:
<br> [.Podle 5 94p odst.1 stavebního Zákona a © 1321 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,dle 5 25 Zákona č.500/2004 Sb.správní řád,v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou
<br> schvaluje stavební Záměr na stavbu:
<br> Obec Moutnice,místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení
<br> (dále jen "stavba")
<br> na pozemku (dle stavebních objektů):
<br> S0 101 — p.č.368/1,368/2,988/3,368/3,612/2,660/3,995/90,995/115,983/9,983/4,983/3,949/1,98...

Načteno

edesky.cz/d/4569172

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moutnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz