« Najít podobné dokumenty

Obec Rybí - SPS - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02E5G2S
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Sdružení povodí Sedlnice,IČ 70237093 za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne
23.6.2020 <.>
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br>
kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.7.2020 bylo vykonáno dne 31.8.2020.Místem provedení dílčího
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Štramberk <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2020 bylo vykonáno dne 22.2.2021.Místem provedení
závěrečného přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 11.8.2020 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 22.2.2021 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX,předsedkyně svazku
- Ing.XXXXXX XXXXXXXX,účetní
<br>
<br>
<br>
Čj.:
<br>
MSK 26189/2021
<br>
<br>
Sp.zn.:
KON/17236/2020/Sam
113.1 V5 N
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Telefon: XXX...
Stáhnout
Sídlo účetní jednotky
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO:
<br> PŘÍLOHA
<br> 70237093
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020
<br> obec
<br> Místo podnikáníÚdaje o organizaci
<br> 74221
<br> Kontaktní údaje
<br> ulice,c.p <.>
<br> Předmět podnikání
<br> Závišice
zřizovatel
<br> 70237093
<br> obec
<br> 74221
<br> identifikační číslo
Dobrovolný svazek obcí
<br> 115
<br> právní forma
PSC,pošta
<br> Závišice
PSC,pošta
<br> 115
<br> ulice,c.p <.>
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> CZ-NACE
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> vedouci.financi@stramberk.cz
<br> hlavní činnost
fax
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021,12:09
<br> vedlejší činnost
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Statutární zástupce
<br> e-mail
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> telefon
<br> 84110
<br> Název: Sdružení povodí Sedlnice
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti,nemá informace o skutečnosti,která by znamenala ukončení její činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka v roce 2012 začala provádět odpisy dle ČÚS č.708 <.>
<br> Příloha k 31.12.2020,okamžik sestavení 11.02.2021,12:09,strana 1
<br>
<br> Název položkyČíslopoložky
Podrozva-
hový účet MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 423 500,00 423 500,00
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1 <.>
<br> 423 500,00902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2.423 500,00
905Vyřazené pohledávky3 <.>
906Vyřazené závazky4 <.>
909Ostatní majetek...
Stáhnout
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Název:
70237093IČO:
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sdružení povodí Sedlnice
<br> Sídlo účetní jednotky
115
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
<br> obec
<br> Místo podnikání
<br> Závišice
74221
<br> ulice,c.p <.>
<br> 70237093
Dobrovolný svazek obcí
<br> PSC,pošta
<br> 115
<br> 74221zřizovatel
právní forma
<br> ulice,c.p.identifikační číslo
obec Závišice
<br> vedlejší činnost
Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> e-mail CZ-NACE
<br> hlavní činnost
<br> vedouci.financi@stramberk.cz
<br> telefon 558840605
fax
<br> Předmět podnikáníKontaktní údaje
<br> 84110
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 28.01.2021,10:16
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Statutární zástupce
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Osoba odpovědná za účetnictví
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b text 1 2 3
<br> 52 300,00 61 800,00 61 734,000000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Celkem za 0000 52 300,00 61 800,00 61 734,00Nezadaná hodnota
<br> 500,00 500,00 293,166310 2141 Příjmy z úroků (část)
<br> Celkem za 6310 500,00 500,00 293,16Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> CELKEM 52 800,00 62 300,00 62 027,16
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020,okamžik sestavení 28.01.2021,10:16,strana 1
<br>
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b text 21 22 23
<br> 15 000,003639 5171 Opravy a udržování
<br> Celkem za 3639 15 000,00Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> 5 000,00 65 500,003726 5169 Nákup ostatních služeb
<br> Celkem za 3726 5 000,00 65 500,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
<br> 13 500,00 13 407,415212 5169 Nákup ostatn...
Stáhnout
Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020
<br> 70237093
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> Výkaz zisku a ztráty
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO:
<br> Údaje o organizaci
<br> Závišice
<br> Dobrovolný svazek obcí Závišice
74221
<br> 70237093
<br> 74221
<br> Místo podnikání
<br> právní forma
<br> Kontaktní údaje
<br> identifikační číslo
<br> ulice,c.p <.>
<br> Předmět podnikání
<br> ulice,c.p <.>
<br> 115
<br> PSC,pošta
obec
<br> zřizovatel
<br> PSC,pošta
<br> 115
<br> obec
<br> hlavní činnost
<br> vedouci.financi@stramberk.cz
<br> telefon
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021,11:21
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> e-mail
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> fax
84110
<br> vedlejší činnost
CZ-NACE
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> XXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Statutární zástupce
<br> XXXXXXXXX
<br> Název: Sdružení povodí Sedlnice
<br> CP Název položky
Minulé obdobíBěžné období
<br> Hosp.činnostHlavní činnost
Syn <.>
úč.Hlavní činnost Hosp.činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 235 282,87 1 710 091,38
<br> I.Náklady z činnosti 235 227,17 1 710 049,34
<br> 1.Spotřeba materiálu 501
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 1 282,00511
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitropodnikových služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 5 099,31 108 617,34518
<br> 13.Mzdové náklady 521
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541...
Stáhnout
Rozvaha
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> IČO:
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020
<br> 70237093
<br> 115
<br> územní a samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Místo podnikání
<br> ulice,c.p <.>
obec
PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
<br> ulice,c.p <.>
obec
PSC,pošta
<br> Kontaktní údaje Předmět podnikání
telefon
fax
e-mail
<br> hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
<br> Statutární zastupce Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 11.02.2021,11:19
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Závišice
74221
<br> 70237093
Dobrovolný svazek obcí
<br> 558840605
<br> vedouci.financi@stramberk.cz
<br> 115
Závišice
74221
<br> Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 84110
<br> XXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Název: Sdružení povodí Sedlnice
<br> CP Název položky Minulé
Běžné období
<br> KorekceBrutto Netto
Synt <.>
účet
<br> 6 169 970,347 501 264,29AKTIVA CELKEM 6 885 386,90 615 877,39
<br> A.Stálá aktiva 6 885 386,90 5 884 838,107 178 204,00 292 817,10
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 235 950,00 52 238,00 183 712,00 191 586,00
<br> 1.012Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013Software
<br> 3.014Ocenitelná práva
<br> 4.015Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 235 950,00 52 238,00 183 712,00 191 586,00
<br> 7.041Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 942 254,00 6 833 148,90 109 105,10 5 693 252,10
<br> 1.031Pozemky
<br> 2.032Kulturní předměty
<br> 3.021Stavby
<br> 4.022Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 475 663,10 366 558,00 109 105,10 5 693 252,10
<br> 5.025Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6....
Stáhnout
Sdružení Povodí Sedlnice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> strana 1/ 4
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70237093
<br> název Sdružení povodí Sedlnice
<br> ulice,č.p.115
<br> obec Závišice
<br> PSČ,pošta 74221
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558840601
<br> fax 558849040
<br> e-mail starosta@stramberk.cz
<br> www stránky https://povodi-sedlnice.webnode.cz/
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,dle par.17,a dále v souladu se
zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,předkládám zástupcům obcí Sdružení Povodí Sedlnice k projednání návrh
Závěrečného účtu Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke st.rozpočtu,st.fondům a národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> strana 2/ 4
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br>
Schválený Upravený
<br> XXX UZ TEXT rozpočet rozpočet Skutečnost
<br>
<br> Třída 1 Daňové příjmy
<br> Daňové příjmy celkem 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 293,16
<br> Nedaňové příjmy celkem 500,00 500,00 293,16
<br>
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
<br> Kapitálové příjmy celkem 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> Třída 4 Přijaté transfery
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 300,00 61 800,00 61 734,00
<br> Přijaté transfery celkem 52 300,00 61 800,00 61 734,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4569160

Meta

Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz