« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení pro pana Oleksandra Svyrydova o uložení písemnosti č.j. MHMP 454712/2020, sp. zn. S-MHMP 1553623/2019/STR ze dne 26.3.2020 STR-78147/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení pro pana Oleksandra Svyrydova o uložení písemnosti č.j. MHMP 454712/2020, sp. zn. S-MHMP 1553623/2019/STR ze dne 26.3.2020 STR-78147/2021
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 0 0 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/2 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 440310/2021 Počet listů/příloh:1/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1553623/2019/STR 6.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,(dále jen MHMP),jako správní orgán
<br> příslušný podle ustanovení § 81 odst.3 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a § 89 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> podle § 25 odst.1 a 2 správního řádu,že
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,SKD XX,byt XX,XXXXX Sumy,Ukrajina
<br>
<br> má uloženou písemnost č.j.MHMP 454712/2020,spis.zn.S-MHMP 1553623/2019/STR ze
<br> dne 26.3.2020 určenou k doručení do vlastních rukou na MHMP,na adrese Jungmannova
<br> 29/35,Praha 1,3.patro,č.dveří 313 a to v úředních hodinách: pondělí od 12.00 – do 17.00
<br> hod <.>,středa od 8.00-12.00hod.a od 13.00 – 18.hod <.>,nebo v jiný termín po předchozí domluvě <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPFRPNGO*
*MHMPXPFRPNGO*
<br>
<br> 2/ 2 Č.j.MHMP 440310/2021
<br> O odvolání bylo rozhodnuto rozhodnutím č.j.MHMP 454712/2020,spis.zn.S-MHMP
<br> 1553623/2019/STR ze dne 26.3.2020 <.>
<br>
<br> Uvedenému účastníku řízení,který měl v řízení postavení tzv.hlavního účastníka řízení dle
<br> ust.§ 27 odst.1 správního řádu,se na uvedenou adresu trvalého pobytu,nepodařilo písemnost
<br> doručit.Jinou adresu pro doručování se nepodařilo zjistit.Z tohoto důvodu MHMP podle
<br> ustanovení § 25 odst.l ve spojení s § 32 odst.3 správního řádu doručuje roz...

Načteno

edesky.cz/d/4569028

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz