« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - byt č. 353/26, Střížkov, č.p. 352, 353, byt. dům, na pozemku parc.č. 614, včetně příslušenství (komora), LV 6510, v k.ú. Střížkov, obec Praha HOM-78130/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

byt č. 353/26, Střížkov, č.p. 352, 353, byt. dům, na pozemku parc.č. 614, včetně příslušenství (komora), LV 6510, v k.ú. Střížkov, obec Praha HOM-78130/2021
č.j.: 067 EX 11082/19-62
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.78 EXE 4429/2019-16 ze dne 30.05.2019,které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 na
základě vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j.4 C 732/2018 -18,který vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne
10.05.2018 a který se stal pravomocným dne 08.06.2018 a vykonatelným dne 26.06.2018,ve věci exekuce
oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886 <,>
zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,i.s JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Josefa Knihy XXX,XXXXX Rokycany <,>
Národní 416/37,11000,Praha,proti povinnému: XXXXXX XXXXXXX,Jablonecká XXX/XX,XXXXX,Praha <,>
nar.09.04.1960,IČ 62893564,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává
tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 15.06.2021 ve 13.00 hod <.>
na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 15.06.2021 ve 14.00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše
budou bezprostředně zobrazovány na portálu http://www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této
dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> Příslušenství nemovitých věcí tvoří: samostatná komora naproti bytu
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden...

Načteno

edesky.cz/d/4569014

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz