« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - podíl 1/6 - rodinný dům, Běhánky, č.p. 34 a pozemky (zahrady) parc.č. 531 a 532/1, LV 21, v k.ú. Běhánky, obec Dubí, okr. Teplice HOM-78125/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

podíl 1/6 - rodinný dům, Běhánky, č.p. 34 a pozemky (zahrady) parc.č. 531 a 532/1, LV 21, v k.ú. Běhánky, obec Dubí, okr. Teplice HOM-78125/2021
č.j.: 067 EX 135158/09-252
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.46 Nc 85/2009-2 ze dne 21.1.2009,které vydal Okresní soud v Teplicích na základě
vykonatelného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j.34Ro 94/2005-3,který vydal Okresní soud v Teplicích dne
25.01.2005 a který se stal pravomocným dne 04.01.2006 a vykonatelným dne 04.01.2006,ve věci exekuce
oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,19000,Praha,IČ 00005886 <,>
zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXXX/XX,XXXXX,Praha X,proti povinnému: XXXXXXXX XXXXXXX <,>
Dubská XX/XX,XXXXX,Dubí,nar.06.07.1981,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl
tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 12.5.2021
v 13:30 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 12.5.2021 v 14:30 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši ideální 1/6 na nemovitých věcech:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná cena ...

Načteno

edesky.cz/d/4569006

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz