« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí MMR-27460/2021-83

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odvolani-Jurasek-proti-usn-MHMP-o-preruseni-odvolaciho-rizeni.pdf [PDF, 270KB]
1/4
<br> MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám.6
110 15 Praha 1
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br> V Praze dne 8.dubna 2021
Č.j.: MMR-27460/2021-83
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,jako orgán příslušný podle § 14 odst.1 zákona
č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění účinném ke dni 05.12.2018 (dále jen „správní řád“),ve spojení s § 118 odst.3 písm.b)
zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,ve věci
odvolání Ing.Albína Juráška,nar.09.07.1957,bytem U Nových domů II 527/1,140 00
Praha 4,proti usnesení Magistrátu hl.m.Prahy,odboru stavebního řádu,č.j.MHMP
1631343/2020 (sp.zn.S-MHMP 769411/2020/STR) ze dne 22.10.2020,kterým bylo dle
§ 64 odst.2 správního řádu k žádosti společnosti EKOSPOL,a.s <.>,IČ 639 99 854,se sídlem
Dukelských hrdinů 747/19,170 00 Praha 7,přerušeno řízení o odvoláních Zdeňka Kutheila <,>
nar.25.04.1945,bytem Bedřichov 288,468 12 Bedřichov,zastoupeného Mgr.Viktorem
Klímou,advokátem,se sídlem Melantrichova 477/20,110 00 Praha 1,a Ing.Albína Juráška
proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22,odboru výstavby,č.j.P22 3063/2020 OV 04
(sp.zn.MC22 1908/2018 OV 04) ze dne 11.03.2020,kterým byla k žádosti společnosti
EKOSPOL,a.s <.>,umístěna stavba „Ekocity Uhříněves II“,Praha,Uhříněves,na pozemku
parc.č.488/1 v k.ú.Křeslice a na pozemcích parc.č.1399/6,1399/7,1399/8,1399/9,1400/1 <,>
1400/7,1400/8,1400/9,1401/1,1401/2,1920/32,2100,2101,2158/1 a 2174 v k.ú <.>
Uhříněves,rozhodlo takto:
<br> Odvolání Ing.Albína Juráška se podle § 90 odst.5 správního řádu zamítá a jím
napadené usnesení Magistrátu hl.m.Prahy,odboru stavebního řádu,č.j.MHMP
1631343/2020 (sp.zn.S-MHMP 769411/2020/STR) ze dne 22.10.2020 se potvrzuje <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Rozhodnutím Úřadu městské části Praha 22,odboru výstavby (dále jen „stavební
úřad“),č.j...

Načteno

edesky.cz/d/4568972

Meta

Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz