« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - "Boskovice, Na Skalce - rekonstrukce vodovodu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sndtbee1.pdf
MĚSTSKY URAĎ BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600,fctx:516 488 779
<br> Sp.Zn.: SMBO 3757/2021/TOŽP/Lu
Č.j.: DMBO 6568/2021
Vyřizuje: Ing.Lukeš/kl.658
V Boskovicích dne: 7.4.2021
<br> R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Boskovice,Odbor tvorby a ochrany životního prostředí,jako věcně příslušný
<br> vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2,písm.c) a ustanovení § 106 zák.č.254/2001
Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst.1 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění,a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona,po provedeném
vodoprávním řízení <,>
<br> žadateli:
<br> Města Boskovice,Masarykovo nám.4/2,680 18 Boskovice,IČ 00279978
<br> I.schvaluje stavební záměr
<br> podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,podle § 15
odst.1 a § 55 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů
na stavbu:
Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Boskovice,Na Skalce - rekonstrukce
vodovodu44
(dále jen "stavba") na pozemcích pare.č.7083/1,4276/3,4272,1736/8,1691/2,1637/1 <,>
1635/1,1596/2,1636/7,1635/17,4270/1 k.ú.Boskovice <.>
<br> Popis a účel vodního díla:
Stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu v ulici Na Skalce v Boskovicích v místní
komunikaci.Celkem se jedná o 437,0 m vodovodního potrubí z materiálu PE 100 RC profilu
110x10 mm a 23 ks vodovodních přípojek včetně 36,0 m nového potrubí vodovodních
přípojek <.>
<br> 1
<br>
<br> Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák.č.183/2006 Sb <.>,o
územním pláno...

Načteno

edesky.cz/d/4568945

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz