« Najít podobné dokumenty

Obec Zastávka okres Brno - Usnesení - dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň - sever

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zastávka okres Brno .


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň - sever
Č. j. 121 EX 11872/12-130 
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 
2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Brno-
venkov ze dne 20. 3. 2013, č. j. 22 EXE 3145/2012-6, kterým byla nařízena exekuce podle 
vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Brno-venkov ze dne 16. 5. 
2012, č. j. 14 EC 621/2011-12 ve věci
oprávněného ČSOB Stavební spořitelna,a.s.(dříve Českomoravská stavební spořitelna <,>
<br> a.s.), IČO: 49241397, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, 
zastoupení Olejár Peter,Mgr <.>, advokát se sídlem Vinohrady 794/45, 639 00 
Brno
<br> proti
povinnému XXXX XXXXXXXX, datum narození XX. XX. XXXX, bytem Hutní osada XX, XXX XX 
<br> Zastávka
(značka: 808476-MIROSLAV_CRHA-808476_20121207_CM_-_NAVRHEX)
<br> pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Dražba  nemovitých věcí  uvedených v bodě II.  se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 27.05.2021 ve 11:30 hodin  (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.05.2021 ve 12:00 hodin. Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb <.>, občanský soudní řád, v platném
znění   (dále   jen   „o.s.ř.“))   -   bude-li   v   posledních   pěti  minutách   před   stanoveným   okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí...

Načteno

edesky.cz/d/4568921

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zastávka okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz