« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Rozhodnutí - STL plynovodní řád a veřejné části přípojek, par. č. 49, 156/1, 157,354, k. ú. Statenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan21040809130.pdf (1.65 MB)
STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
<br> Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 931 015
<br> Výst.330.2-3571/2020-KU Dne: 6.4.2021 OVP-l901/2021
<br> Stat.-STL plyn
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXXXX
<br> e-maíl: su.kucharova©velke-prilepy.cz
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení,kterou dne 7.7.2020 podal
<br> ALFA PRAHA s.r.o <.>,IČO 25615467,Olivova č.p.1398/7,Nové Město,110 00 Praha 1 (dále jen "stavebník"),podle ?; 1 15 odst.4 stavebního zákona prodlužuje
<br> do 2 XXXX XXX dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis zn.Výst.332/4—249/O9-Km ze dne 5.6.2009,prodlouženo rozhodnutím č.j.OVP—4657/2013 ze dne 5.11.2013,spis.zn.Výst.330-5795/201S-KU ze dne 18.3.2016,spiszn.Výst.330.2-2555/2018-KU ze dne 16.7.2018 na stavbu
<br> STL plynovodní řad a veřejné částí přípojek
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.49,156/1,157,354 v katastrálním území Statenice <.>
<br> Uěastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> ALFA PRAHA s.r.o <.>,Olivova č.p.1398/7,Nové Město,1 10 00 Praha 1
<br> AURA PROJECT s.r.o <.>,Pařížská č.p.68/9,] 10 00 Praha l-Josefov
<br> Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,příspěvková organizace,- Středočeský kraj,přísp.org <.>,Zborovská č.p.8171 1,150 00 Praha 5-Smíchov
<br> Odůvodnění:
<br> Stavebník oznámil stavebnímu úřadu,že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne,kdy stavební povolení nabylo právní moci,a proto žádá o prodloužení jeho platnosti <.>
<br> Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:
<br> - Změna etapizace našeho projektu v areálu Boušovský
<br> Stavební úřad posoudil důvody,pro které nebyla stavba zahájena.Důvody žád...

Načteno

edesky.cz/d/4568910

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz