« Najít podobné dokumenty

Město Židlochovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Obec Moutnice, místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Židlochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 17518 18 Moutnice MK a IS pro plochy bydlení a občan vybavení společné povol ÚŘ a SŘ souboru staveb ev č 77
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ 00282979
<br> Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Ze dne:
Sp.Zn.:
Č.j.: MZi-OD/17518/2020-18 SO
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
Tel.: +XXX XXXXXXXXX
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz
Počet listů: 19 (oboustranný tisk)
Počet
příloh/listů/svazků 0
<br>
<br> Datum:
<br>
30.03.2021
<br>
<br> Vypraveno dne: 07.04.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Židlochovice,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.1
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm <.>
a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení,kterou dne 1.10.2020 podal
<br> Obec Moutnice,Moutnice 277,664 55 Moutnice,IČ 00282154
<br> (dále jen "stavebník") <,>
<br> a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,dle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>
správní řád,v platném znění (dále jen "správní řád") veřejnou vyhláškou
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Obec Moutnice,místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy
občanského vybavení
<br> (dále jen "stavba")
<br> na pozemku (dle stavebních objektů):
<br> SO 101 – p.č.368/1,368/2,988/3,368/3,612/2,660/3,995/90,99...

Načteno

edesky.cz/d/4568742

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Židlochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz