« Najít podobné dokumenty

Město Horní Benešov - (23/2021) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(23/2021) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
č.j.144 EX 5068/17-94
ev.č.opr.1360326
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín <,>
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Bruntále č.j.10C 212/2013-28 ze dne 30.01.2014 a
vykonatelného usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.11Co 322/2014-42 ze dne 29.05.2014 (exekuční titul) a na základě pověření
Okresního soudu v Bruntále ze dne 22.05.2017 č.j.61 EXE 664/2017-18 ve prospěch
<br> oprávněného: Česká kancelář pojistitelů
sídlem Na Pankráci 1724/129,Praha-Nusle,140 00,IČO: 70099618
práv.zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokát,Novodvorská 994/138,Praha-Braník,142 00
<br> povinnému:
proti
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
bytem Mírové Náměstí č.p.XX,Horní Benešov,793 12,dat.nar.14.01.1972
<br> pro 13.910,- Kč s přísl.<,>
<br> vydává t o t o :
<br> USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
<br> I <.>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby: dne 16.06.2021 v 10:00 hod <.>
Čas ukončení elektronické dražby: dne 16.06.2021 v 11:00 hod <.>
<br> Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku posledního
podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž
by bylo učiněno další podání,elektronická dražba se tím končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno <.>
<br> II <.>
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> podíl 2/8
<br> a dále
<br> Příslušenství tvoří: nebylo zjištěno <.>
<br> Předmětem dražby je podíl jiné stavby bez č.p./č.e.a pozemek s příslušenstvím,nacházejí...

Načteno

edesky.cz/d/4568733

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz