« Najít podobné dokumenty

Město Horní Benešov - (22/2021) Usnesení o ukončení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Horní Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(22/2021) Usnesení o ukončení dražebního jednání
č.j.144 EX 5068/17-89
ev.č.opr.1360326
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Ringhofferova XXX/X,155 21 Praha 5 - Zličín <,>
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Bruntále č.j.10C 212/2013-28 ze dne 30.01.2014 a
vykonatelného usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j.11Co 322/2014-42 ze dne 29.05.2014 (exekuční titul) a na základě pověření
Okresního soudu v Bruntále ze dne 22.05.2017 č.j.61 EXE 664/2017-18 ve prospěch
<br> oprávněného: Česká kancelář pojistitelů
sídlem Na Pankráci 1724/129,Praha-Nusle,140 00,IČO: 70099618
práv.zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokát,Novodvorská 994/138,Praha-Braník,142 00
<br> povinnému:
proti
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
bytem Mírové Náměstí č.p.XX,Horní Benešov,793 12,dat.nar.14.01.1972
<br> pro 13.910,- Kč s přísl.<,>
<br> rozhodl t a k t o :
<br> Dražební jednání nařízené k prodeji nemovité věci,a to:
<br> podíl 2/8
<br> a dále
<br> na den 31.03.2021,které mělo proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz.od 10:00 hod.do 11:00 hod.usnesením č.j.144 EX 5068/17-85,ze dne 27.01.2021,se končí <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Ve věci byla nařízena dražba na den 31.03.2021,která měla proběhnout prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na
adrese portálu: www.exdrazby.cz.od 10:00 hod.do 11:00 hod.Ve stanoveném termínu žádný z řádně přihlášených dražitelů nesložil dražební
jistotu,dražba byla tedy bezúspěšná.Soudní exekutor podle ust.§ 336m odst.1 OSŘ za použití ust.§ 52 odst.1,2 EŘ dražbu skončil <.>
<br> Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 31.03.2021
Úřední otisk razítka
<br> JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br>
Za správnost vyhotovení:
XXXXXX XXXXXXXXX
pověřená soudním exekutorem
<br> X
<br>
<br> Poučení: K písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti poštovních služeb doručen,s...

Načteno

edesky.cz/d/4568732

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Horní Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz