« Najít podobné dokumenty

Město Trmice - dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trmice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražební vyhláška
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> Biskupská XXX/X,XXX XX České Budějovice
Tel.: 776 539 339,e-mail: drazby@euceb.cz
<br> Č.j.213 DD 19/2021
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad České Budějovice,se sídlem
Biskupská 129/1,370 01 České Budějovice,Česká republika,vydává na základě smlouvy o provedení
dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> na návrh navrhovatele: Přírodní park Česká Kanada s.r.o <.>,IČ: 26016516,se sídlem č.p.4,37882 Staré
Město pod Landštejnem
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetové adrese:
<br> www.exdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: 16.4.2021 od 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení dražby: nejdříve 16.4.2021 do 14:00 hodin <.>
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí.Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno
e-mailem <.>
<br> II.Předmětem dražby je soubor následujících nemovitých věcí:
<br>
<br>
<br> Příslušenství nebylo zjištěno <.>
<br> III.Pořadové číslo dražebního jednání: první <.>
<br> IV.Nejnižší p...

Načteno

edesky.cz/d/4568721

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trmice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz