« Najít podobné dokumenty

Město Kralovice - Dražební vyhláška - povinný V. Kastner

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - povinný V. Kastner
Číslo jednací: 156 EX 138/12-270
Uvádějte při veškeré korespondenci
<br> U s n e s e n í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX Exekutorského úřadu Praha-západ,se sídlem
Plzeňská XXX/XXX,151 23 Praha 5,pověřený provedením exekuce usnesením Obvodního soudu
pro Prahu 5 ze dne 18.05.2012,č.j.43 EXE 995/2012-33,rozhodl v exekuční věci
oprávněného: XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Rybalkova 383/55,101 00 Praha 10 <,>
zastoupeného advokátem: JUDr.Vladana Zemanová,se sídlem Svobodova 137/7,120 00 Praha
2,proti povinnému: XXXXXX XXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,nar.XX.XX.1967,bytem Vratislavova 2/23 <,>
128 00 Praha 2,zastoupenému advokátem: JUDr.XXXXXXX XXXXXX Flaková,se sídlem
Na Švihance XXXX/X,XXX 00 Praha 2,k uspokojení pohledávky 295.000,- Kč s příslušenstvím
<br> t a k t o :
<br> Soudní exekutor vydává tuto dražební vyhlášku:
<br> I.Nařizuje se další dražební jednání,které se uskuteční jako elektronická dražba
<br> (ustanovení § 336o o.s.ř.),která se koná dne 27.04.2021 od 10:00:00 hod <.>
<br> prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.e-drazby.cz
<br> II.Draženy budou následující nemovité věci povinného,a to:
<br> - stavba (budova): Koryta,č.e.44,způsob využití: rod.rekr,postavená na pozemku
<br> jiného vlastníka parc.St.č.133,druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří <,>
<br> LV č.243,v katastrálním území Koryta a na pozemku jiného vlastníka
<br> parc.č.1047/24,druh pozemku: lesní pozemek,LV č.16,v katastrálním území
<br> Babina <,>
<br> zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Kralovice,pro obec Koryta,katastrální území 669687 Koryta,na
<br> listu vlastnictví číslo 238 <,>
<br> s jejím příslušenstvím,a to:
<br> - kolnou <.>
<br> Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek budou draženy <.>
<br>
<br> III.Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 110.000,- Kč <.>
<br> IV.Nejnižší podání se stanoví ve výši 55.000,- Kč a nejnižší příhoz se sta...

Načteno

edesky.cz/d/4568715

Meta

Jednání zastupitelstva   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz