« Najít podobné dokumenty

Město Lysá nad Labem - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - Mgr. Veronika Jakubovská, EÚ Kutná Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lysá nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

draz-vyhl.pdf
Soudní exekutor Mgr.Veronika Jakubovská
Exekutorský úřad v Kutné Hoře
adresa: Česká 325,284 01 Kutná Hora,Česká republika
tel.: 327516790 datová schránka: am3hpeq
e-mail: podatelna@exekutorkh.cz internetové stránky: www.exekutorkh.cz
<br> č.j.192 EXD 8/17-8
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Elektronická dražba
<br> Soudní exekutor Mgr.Veronika Jakubovská,Exekutorský úřad Kutná Hora,se sídlem Česká 325 <,>
284 01 Kutná Hora,pověřený k provedení provedením dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u
Městského soudu v Praze sp.zn.MSPH 94 INS 15900/2016 v souladu s ust.§ 287 zák.č.182/2006 Sb <.>,o
úpadku a jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“),na základě návrhu insolvenčního správce a smlouvy o
provedení dražby ze dne 19.05.2017 uzavřené mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem,jako
osobou oprávněnou disponovat s předmětnými majetkovými hodnotami,kterým je:
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,IČ: XXX XX XXX,se sídlem Kodaňská XXX/XX,101 00 Praha 10
<br> Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví úpadce: Byty v lese,s.r.o <.>,se sídlem Prvního pluku
320/17,Praha 8,PSČ: 1986 00,IČ: 27577058,na základě ust.§ 52 odst.1 a 2 a § 69 a § 76 odst.2 zákona
č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále
jen „e.ř.“) a ve vazbě na § 323 a násl.Zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „o.s.ř.“) <.>
<br> Dražební vyhláška:
<br> I.Nařizuje se pátá elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 17.05.2021 v 10:00:00 hod <.>,od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání <.>
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 17.05.2021 v 11:00:00 hod <.>
Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
podání...

Načteno

edesky.cz/d/4568547

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lysá nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz