« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 2267/04-269

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.j.: 067 EX 2267/04-269
č.j.: 067 EX 2267/04-269
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.Nc 4946/2004-5 ze dne 09.09.2004,které vydal Okresní soud v Litoměřicích na základě
vykonatelného rozhodnutí - Rozsudek č.j.7 C 455/2002,který vydal Okresní soud v Litoměřicích dne 03.02.2003
a který se stal pravomocným dne 19.03.2003 a vykonatelným dne 19.03.2003,ve věci exekuce oprávněného: B2
Kapital Czech Republic s.r.o <.>,Rybná 682/14,11000,Praha,IČ 04191536,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Na
Florenci XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,proti povinnému: XXXX XXXXXX,Mírové náměstí XX/X,XXXXX,Litoměřice <,>
nar.17.03.1957,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 11.5.2021
v 13,00 hod.na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 11.5.2021 v 14,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby
se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za
to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exekutor-drazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci,podíl o velikosti id.1/2:
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek <.>
<br> IV.Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 48 800,- Kč <.>
<br> V...

Načteno

edesky.cz/d/4568542

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz