« Najít podobné dokumenty

Město Nový Bor - 150/2021 - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Bor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

150_21.pdf
č.j.212 ED 4/21-6
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Strakonice,se sídlem Plánkova XXX,386 01
Strakonice,na základě smlouvy o provedení dražby dobrovolné s navrhovatelem:
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX,insolvenční správce dlužníka: Zdeňka Hilleho,nar.XX.05.1961,IČ
46739297,bytem Svobody 223/73,460 15 Liberec,ustanovený do funkce pravomocným
usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,č.j.KSLB 87 INS
8290/2020-A-7 ze dne 26.05.2020 <,>
<br> vydal v souladu s ustanovením § 289a zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon),a ustanovením § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) za přiměřeného
použití ustanovení zákona č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“),tuto
dražební vyhlášku:
<br> I.První dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové
adrese www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den: 12.05.2021 v 11.00 hodin.Od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den v 12.00 hodin.Dražba se bude
konat do doby,dokud dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)).Bude-li v posledních pěti minutách
před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím
veřejné datové sítě (e-mailem)
<br> Jako draži...

Načteno

edesky.cz/d/4568510

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Bor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz