« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Dražební vyhláška - Tereza Badajová, Karviná - Fryštát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SpSPriloha.pdf
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-Místek
<br> ID DS: 593q955,e-mail: podatelna@kocinec.eu,www.kocinec.eu
IČ: 71468706,zapsán u EK ČR pod ev.č.142
<br> Č.j.142 DC 00068/20-009
<br> Dražební vyhláška
<br> o nařízení dražby nemovité věci
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Farní 19,PSČ
738 01 pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn <.>
KSOS 14 INS 14481/2019 na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 16.03.2021 uzavřené mezi soudním
exekutorem a insolvenčním správcem,jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými nemovitými věcmi,kterým je:
<br> INSKOL v.o.s <.>,IČ: 06953859 se sídlem: Svatováclavská 97/6,733 01,Karviná-Fryštát
<br> ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužnice
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Karviná - Fryštát,Hrnčířská 42/5,PSČ 733 01
<br> v souladu s ust.§286 odst.1 písm.d) ve spojení s §289a zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) a v souladu s ust.§52 odst.1,§69 a ust.§76 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na §335 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")
<br> rozhodl takto:
<br> I.Nařízení dražby
<br> Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení dražebního jednání je stanoven na den 02.07.2021 v 09:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
<br> Čas ukončení dražebního jednání je stanoven na den 02.07.2021 v 09:30 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších změn,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v
posledních ...

Načteno

edesky.cz/d/4568488

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz