« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - STAVEBNÍ POVOLENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D_72_20_SP_VV_Pardubice_ul_Komenskeho_Rekonstrukce_chodniku_vpravo_od_ul_Narodnich_hrdinu_po_ul_Prumyslova [PDF, 166 kB]
bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax:: 466 859 352,e-mail: posta@mmp.cz,www.pardubice.eu •
úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin,IČ: 00274046
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 02 Pardubice
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> sp.zn.: OD 6.3/125336/2020 D 72/20
č.j.: MmP 35346/2021
vyřizuje: Morchová Zdena
telefon: 466 859 754
e-mail: zdenka.morchova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 8.dubna 2021
<br>
K vyvěšení na úřední desku:
<br> Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Statutární město Pardubice,Městský obvod Pardubice IV,úřední deska,533 51 Pardubice,Bokova 315,530
03 Pardubice
<br>
Veřejná vyhláška
<br> S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,speciální stavební úřad obdržel od stavebníka,kterým je Statutární
město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV,Bokova 315,530 03 Pardubice,IČ: 00274046,žádost o
povolení stavby:
<br> „Pardubice - ul.Komenského.Rekonstrukce chodníku vpravo od ul <.>
Národních hrdinů po ul.Průmyslová“
<br> na pozemcích p.č.435/46 (ostatní plocha-ostatní komunikace),440/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace) <,>
440/6 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v katastrálním území Pardubičky (dále jen stavba) <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic,speciální stavební úřad,podle § 40,odst.4,písm.a) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),projednal žádost podle § 112 stavebního zák.ve stavebním řízení <,>
oznámením dne 1.března 2021 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání
rozhodl takto:
Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> v rozsahu uvedeném v žádosti,v souladu s předloženou projektovou dokumentací,ověřenou ve stavebním
řízení,která je součástí tohoto rozhodnutí.Stavba...

Načteno

edesky.cz/d/4568408

Meta

Stavby   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz