« Najít podobné dokumenty

Město Brno - ODSČ-80066/21-EF/ZŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_rozhodnuti.pdf
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravněsprávních činností
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravněsprávních činností
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> NAŠE Č.J.: ODSČ-80066/21-15
<br> XXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX
<br> Holandská 3283/30
<br> 671 81 Znojmo
<br> SP.ZN.: ODSČ-80066/21-EF/ZŘ
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br>
<br> DATUM: 08.04.2021
<br> POČET LISTŮ: 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O PŘEVZETÍ PÍSEMNOSTI
<br>
<br> Správní orgán – oddělení sankčních řízení,odboru dopravněsprávních činností Magistrátu města
<br> Brna,se sídlem Kounicova 67,601 67 Brno,jako odesílatel písemnosti: rozhodnutí o zadržení
<br> řidičského průkazu,vedené pod spisovou značkou ODSČ-80066/21-EF/ZŘ,adresátovi: XXX XXXXXX <,>
<br> nar.XX.XX.XXXX,bytem Holandská 3283/30,671 81 Znojmo,kterému se písemnost,doručovanou do
<br> vlastních rukou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,nepodařilo doručit,v souladu s ust <.>
<br> § 25 odst.1,2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje <,>
<br>
<br> aby si uvedenou písemnost,kterou nelze z důvodu obsahu či citlivých údajů na úřední desce zveřejnit <,>
<br> po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou (tel.542 174 724) převzal ve lhůtě 15 dnů ode
<br> dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce na odboru dopravněsprávních činností Magistrátu
<br> města Brna.S sebou vezměte občanský (nebo jiný jej nahrazující) průkaz <.>
<br>
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br> Patnáctým dnem ode dne vyvěšení tohoto oznámení se shora uvedená písemnost považuje za
<br> doručenou (ust.§ 25 odst.2 správního řádu) <.>
<br> Písemnost,která se doručuje fyzické osobě do vlastních rukou,lze doručit adresátovi,nebo též tomu <,>
<br> koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem; úřední
<br> ověření není třeba,pokud byla plná moc udělena před...

Načteno

edesky.cz/d/4568277

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz