« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 142 DC 00023/20-010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Subjekty_DPH.pdf
6.4.2021 Subjekty DPH
<br> adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/irs/irep_dph/dphInputForm.faces 1/1
<br> Údaje o subjektech DPH
1 <.>
<br> Údaje o subjektu DPH
DIČ: CZ05553105 Právnická osoba
Obchodní firma / název: S.T.A.V.LBM s.r.o <.>
Sídlo: Polní 780/92
<br> BRNO-STŘED,ŠTÝŘICE
639 00 BRNO 39
<br>
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno I,Příkop 25,BRNO-STŘED,tel.: 545 561 111
Údaje zobrazeny dne 06.04.2021
<br> Údaje o nespolehlivém plátci DPH
Nespolehlivý plátce: NE
<br>
Bankovní účty určené ke zveřejnění
<br> Datum zveřejnění
221576978/0600 10.01.2017
<br> Údaje o registraci k DPH
Typ registrace Registrace platná od: Registrace platná do:
Plátce 07.01.2017
Tato registrace byla zveřejněna dne: 10.01.2017
<br> V případě pochybností se prosím obraťte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu
Nový dotaz
Nápověda
DC_-_Drazebni_vyhlaska_el._-_movite_veci_-_NOZ_6._4._2021_842.pdf
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-Místek
<br> ID DS: 593q955,e-mail: podatelna@kocinec.eu,www.kocinec.eu
IČ: 71468706,zapsán u EK ČR pod ev.č.142
<br> Č.j.142 DC 00023/20-010
U s n e s e n í
<br> o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Farní 19 <,>
PSČ 738 01,pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení,vedeného pod sp.zn.KSBR 56 INS 30302 /
2019 u Krajského soudu v Brně,na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 10.3.2021,uzavřené mezi soudním
exekutorem a insolvenčním správcem,jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými movitými věcmi,kterým je:
<br> INSKOL v.o.s <.>,IČ: 06953859,se sídlem Svatováclavská 97/6,733 01 Karviná-Fryštát
<br> jednající ohlášeným společníkem JUDr.Bc.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka
<br> S.T.A.V LBM s.r.o <.>,IČ: 05553105,Polní 780/92,639 00 Brno-Štýřice
<br> v souladu s ust.§286 ve spojení s §289a zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a v souladu
s ust.§52 odst.1,§69 a ust.§76 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na §323 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "o.s.ř.")
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 7.5.2021 v 9:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 7.5.2021 v 9:30 hod.Dražba se však koná do doby,dokud
dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za...

Načteno

edesky.cz/d/4568271

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz