« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - přerušení územního řízení do 30.04.2021 - "D11 1109 TU - st. hranice ČR/PL, přístup staveniště - ul. Elektrárenská"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - přerušení územního řízení - "D11 1109 TU - st. hranice ČR/PL, přístup staveniště - ul. Elektrárenská"
Pivovarské náměstí 1245  500 03  Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111  fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
email: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-12075/UP/2020 (Sv)
<br> VYŘIZUJE: Ing.Svobodová
ODBOR | ODDĚLENÍ:
územního plánování a stavebního řádu,stavebního řádu
LINKA | MOBIL: 467
E-MAIL: jsvobodova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 07.04.2021
<br> Počet listů: 5
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak 336,sk.režim: A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> I.USNESENÍ
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen
„krajský úřad“),který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst.1 písm.b) a odst.3
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a podle § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb.<,>
o urychlení výstavby dopravní,vodní,energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“),ve vazbě na
§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
obdržel dne 06.04.2020 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČ 65993390,Na Pankráci 56 <,>
145 05 Praha,v zastoupení společností Valbek,spol.s r.o <.>,IČ 48266230,Vaňurova 505/17 <,>
460 07 Liberec (dále též „žadatel“) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
<br> „D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL,přístup na staveniště – ul.Elektrárenská“ <.>
<br> Krajský úřad na žádost žadatele ze dne 01.04.2021 uvedené územní řízení o umístění stavby
„D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PL,přístup na staveniště – ul.Elektrárenská“ podle § 64
odst.2 správního řádu
<br> přerušuje
do dne 30.04.2021 <.>
<br> Účastníkem řízení,na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst.1 správního řádu <,>
je: Ř...

Načteno

edesky.cz/d/4568254

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz