« Najít podobné dokumenty

Město Děčín - UR - DC_Jalůvčí_DC_1897, nové kVN / 08.04.2021 / 25.04.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Děčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-130604.pdf
E-mail: posta@mmdecin.cz Internet: www.mmdecin.cz otisk elektronického podpisu MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor stavební úřad Mírové nám.1175/5,405 38 Děčín IV Datová schránka: x9hbpfn Číslo jednací: MDC/35765/2021 ČEZ Distribuce,a.s.Teplická č.p.874/8 Děčín IV-Podmokly 405 02 Děčín 2 Spisová zn.: Počet listů: Počet příloh: MDC/130604/2020 4 0 Vyřizuje: XXX XXXXXXXX Telefon: Fax: E-mail: Děčín XXX XXX XXX XXX XXX XXX stavebni@mmdecin.cz 06.04.2021 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.4911/2021 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Výroková část: Stavební úřad Magistrátu města Děčín,jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen stavební zákon),v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 01.12.2020 podala a.s.ČEZ Distribuce,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,kterou zastupuje a.s.Chládek & Tintěra,IČO 62743881,Nerudova č.p.1022/16,Předměstí,412 01 Litoměřice 1,kterou zastupuje Bc.XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Tylova č.p.XXXX/X,Předměstí,412 01 Litoměřice 1 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y DC_Jalůvčí_DC_1897,nové kVN (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č.593,751,parc.č.845/8,845/18,845/22,861/3,951/4,1253/1,1268/1 v katastrálním území Prostřední Žleb,jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000.Druh a účel umisťované stavby: - Síť technické infrastruktury.Popis stavby: - První část: Z nově umístěné kompaktní transformační stanice DC_0228 - Sv.Čecha bude z rozvaděče VN vyvedeno nové kabelové vedení VN typu 3x1-22kV-AXEKVCE 1x240/25mm2 vedené kolmo přes místní komunikaci a dále podélně ve zpevněn...

Načteno

edesky.cz/d/4568120

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Děčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz