« Najít podobné dokumenty

Město Sokolov - rozhodnutí o umístění stavby: Rozvojová plocha Z01 SV v Královském Poříčí - dopravní a technická inf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sokolov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-98863.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor stavební a územního plánování
<br>
<br> ČÍSLO SPISU:
<br> ČÍSLO JEDNACÍ:
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ:
<br> SUP/98863/2020/JADU
MUSO/25046/2021/OSÚP/JADU
31640
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
jana.dufkova@mu-sokolov.cz
<br>
<br>
DATUM: 7.dubna 2021
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Sokolov,odbor stavební a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"),kterou dne 09.10.2020 podal
<br> Obec Královské Poříčí,IČ 002 59 420,Lázeňská 114,Královské Poříčí,356 01 Sokolov 1,kterého
zastupuje XXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Úvalská 604,Drahovice,360 01 Karlovy Vary 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Rozvojová plocha Z01 SV v Královském Poříčí - dopravní a technická
infrastruktura
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.4/1 (ostatní plocha),parc.č.9/2 (zahrada),parc.č.328/2 (trvalý
travní porost),parc.č.328/13 (trvalý travní porost),parc.č.331/2 (ostatní plocha),parc.č.332/2 (trvalý
travní porost),parc.č.332/3 (trvalý travní porost),parc.č.332/4 (trvalý travní porost),parc.č.332/5 (trvalý
travní porost),parc.č.332/6 (trvalý travní porost),parc.č.375/2 (orná půda),parc.č.375/12 (orná půda) <,>
parc.č.378 (ostatní plocha),parc.č.382/1 (ostatní plocha),st.p.382/3 (zastavěná plocha a nádvoří),parc <.>
č.382/5 (ostatní plocha),parc.č.382/6 (ostatní plocha),parc.č.382/7 (ost...
46_210407-093059-a43.pdf
Příloha: Ověřená příloha žadatele.Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.5002203281 ze dne 03.09.2020 <.>
<br> Provozovatel DS: GasNet,s.r.o.; Stavebník: Obec Královské Poříčí.Lázeňská 114,35601 Královské Poříčí.K.ú.: Královské Poříčí <.>
<br> É Š
<br> MFD plocha ZMŠVV
<br> Hl SSH! mmm SOG1.Komunikace a
<br> ll!m1l-Dl.lRlD.1
<br> Fni'lčl- doprawnl ;: lelrildtá hh:mm

Načteno

edesky.cz/d/4568113

Meta

EIA   Stavby   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sokolov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz