« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - S-0430/MJT/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Úžice jako příjemce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
4:ii '"°"°'"'""°" Veře op4"áviií louva o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci MŮJ KRAJ - participativní rozpočet Středočeského kraje Smluvní strany Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11,150 21,Praha 5 zastoupený Liborem Lesákem,radním pro oblast investic,majetku a veřejných zakázek IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: (dále jen,<,> Poskytovatel") a Obec ÚŽice se sídlem Úžice 38,285 04 ÚŽice zastoupená Martinem Novákem,starostou IČ: 00236543 DIČ: CZ00236543 bankovní spojení: Česká národní banka,č.ú.: (dále jen,<,> Příjemce") uzavírájí podle § 10a a následujících zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> z.č.250/2000 Sb.") tuto smlouvu: Článek l ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l) Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.č.250/2000 Sb.a zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o zmčnč některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> z.č.320/2001 Sb.").2) Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z.č.320/2001 Sb.veřejnou finanční podporou.3) Pro potřeby této smlouvy se rozumí: a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje Příjemci na stanovený účel,-1- b) finančním vYpořádáním dotace přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále jen,<,> vyúčtováni Projektu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu Středočeského kraje,C) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,d) neoprávněným použitím peněžních prostředků jejich použití,kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem,přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou; za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také · porušení povinnosti,která souvisí s účelem,na který byly peněžní pros...

Načteno

edesky.cz/d/4568051

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Pronájem   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz