« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení
stavební úřad Jihlavy Spis.zit: Vyřizuje: E-mail: Telefon: Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ (dále jen “stavebník),a na základě tohoto přezkoumání: Jihlava,dne: 6.4.2021 Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy,jako stavební úřad příslušný podle ~ 13 odst.I písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon‘),ve stavebním řízení přezkoumal podle ~ 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 30.12.2019 podal Dolina Development s.r.o <.>,iČo 09398295,U Dlouhé stěny č.p.537/5,586 01 Jihlava,kterého zastupuje Ing.arch.XXXXX XXXXXX,ICO XXXXXXXX,Wolkerova č.p.XXXX/XX,586 01 Jihlava I.Vydává podle ~ 115 stavebního zákona a ~ 1 8c vyhlášky ě.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu Stavba obytného souboru 16 řadových rodinných domů v obci Jihlava,které budou situovány podél nové páteřní komunikace ve dvou blocích,severovýchodně budou situovány rodinné domy 1 — 8,severozápadně rodinné domy 9 — 16,řešeny v hlavní hmotě jako dvoupodlažní,nepodsklepené objekty obdélníkového půdorysu,s předstupujícími garážemi v úrovni LN?,nad kterými budou v úrovni 2.N? situovány terasy,rodinné domy budou řešeny se stejnou dispozici,kdy sousední rodinné domy budou vždy zrcadlově otočeny a budou řešeny o jedné bytové jednotce,o zastavěné ploše cca 89 m2 ± odstavné stání pro osobní automobil a zpevněné plochy,se zastřešením střechou plochou a stavby opěrných zdí o proměnné výšce v rozmezí od 0,8 — 1,5 m,opatřených zábradlím,včetně napojení staveb rodinných domů na inženýrské sítě vody,dešťové a splaškové kanalizace,elektro,plynu,včetně retenčních a akumulačních jímek na dešťové vody,s přepadem do dešťové kanalizace,to vše na pozemcích parc.Č.5706/1 /nově dle GPL Č.7941 — 17/2021,ze dne 10.2.2021/ na poz.parc.č.5706/840,5706/841,5706/842,5706/843,5706/844,5706/845,5706/846,na poz.parc.č.5706/1,5706/629 a 5...

Načteno

edesky.cz/d/4568009

Meta

EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz