« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 13 5 2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne
24.03.2021
<br> Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.01.2014 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem Brno-venkov k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: platební
výměr,který vydal (vyhotovil) Městský úřad Kuřim,odbor finanční pod č.j.S-MK/12832/08/OF/3 dne 29.07.2009 <,>
a dále: platební výměr,který vydal Městský úřad Kuřim,odbor finanční pod č.j.S-MK/13576/11/OF/1 dne 05.10.2011 <,>
a dále: platební výměr,který vydal Městský úřad Kuřim,odbor finanční pod č.j.S-MK/11210/12/OF/1 dne 19.09.2012 <,>
pro oprávněného:
Město Kuřim,IČ 00281964,se sídlem Jungmanova 968/75,664 34 Kuřim <,>
proti povinnému:
XXXXXXXX XXXXXX,bytem
ve výši: X.XXX,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se 2.dražba,která se uskuteční dne 13.05.2021 v 13:30 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 13.05.2021 v 14:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li
od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného,a to v podílu o velikosti 1/5:
<br> - pozeme...

Načteno

edesky.cz/d/4555535

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz