« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Chudčice -prodloužení vodovodu v lokalitě Záhony nad Humny-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chudčice vodovod Záhony nad Humny R
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/2868/21/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/7547/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 8
DATUM: 23.3.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Kuřim,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"),a dále jako příslušný speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního
zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil
dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 28.1.2021
podala
<br> Obec Chudčice,IČO 00362956,664 71 Chudčice 220
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.podle § 15 vodního zákona a podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č <.>
503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu
<br> Prodloužení vodovodu v lokalitě Záhony nad Humny
<br>
na pozemcích p.č.1004 (ostatní plocha),1104/10 (ostatní plocha),1104/32 (ostatní plocha) <,>
1104/27 (ostatní plocha),1104/29 (ostatní plocha),1104/30 (ostatní plocha),1104/31 (ostatní
plocha),1104/28 (ostatní plocha),1104/26 (ostatní plocha),1104/6 (ostatní plocha),1104/25
(ostatní plocha),1104/24 (ostatní plocha),1104/23 (ostatní plocha),1001/43 (trvalý travní
porost),1001/42 (trvalý travní porost),1001/39 (orná půda),1104/22 (ostatní plocha),1104/21
(ostatní plocha),1104/20 (ost...
Chudčice vodovod Cetin
»CETIN
<br> Číslo jednací: 719498/20
<br> Číslo žádosti: 0120 863 216
<br> VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ s olečnosti CETIN a.s <.>
<br>.PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
<br> Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem detinován níže v článku 2 VPOSEK) <.>
<br> V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření,pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak <.>
<br> DEFINICE
<br> Níže uvedené termíny,jsou-Ii použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem,mají následující význam,není-li těmito VPOSEK alnebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
<br> „CETlN“ znamená CETIN a.s.se sídlem Českomoravská 2510/19 <,>
<br> Libeň,190 00 Praha 9,IČO: 04084063,zapsaná v obchodním rejstříku
<br> vedeném Městským soudem v Praze pod spz,B 20623;
<br> „Den“ je kalendářní den;
<br> „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a
<br> kabelových komor,sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
<br> „Občanský zákoník“ znamená zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský
<br> zákoník,v účinném znění;
<br> „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN,pověřený ochranou sítě <,>
<br> XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: pavel.markus©cetín.cz;
<br> „Pracovní den“ znamená Den,kromě soboty,neděle,a státních svátků
<br> a ostatních svátků ve smyslu zákona č.245/2000 Sb <.>,o státních
<br> svátcích,o významných dnech a 0 dnech pracovního klidu,v účinném
<br> zněnn
<br> „Příslušné požadaka znamená jakýkoli a každý příslušný právní
<br> předpis,vč.technických norem,nebo normativní právní akt veřejné
<br> správy či samosprávy,nebo jakékoli rozhodnutí,povolení,souhlas nebo
<br> licenci,včetně podmínek,které s ním souvisí;
<br> „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve
<br> vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN;
<br> Stavebník,který Překládku vyvolal,je dle ustanovení 5 104 odst.17
<br> Zá...

Načteno

edesky.cz/d/4555534

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz