« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu ÚP Jinačovice a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

projektis jinacovice d4 ZPF
W ; //// mw
<br> /
<br> / /)
<br> i j :1/ i / g/.50/ ||.\\ \
<br> 3.007/ / i /
<br> \\ <.>
<br> „3:23 * cwe'ož = “v.\Qx\.'g
<br> »;
<br> \ * „__ —.—___-__.__———
<br> Na /uŽ/ch
<br> Ve/k'd BUDU
<br> \
<br> * u štěrkovny
<br> ČŠ ŠĚ U Vaškovy Domi/\\ si,i \\ : GNJ'Q \\ | “1750 i & : 5—3 | I I !
<br> N od borovička/ní
<br> V koutech
<br> Stanov/ISM
<br>.„„„ř_44 of - <.>
<br> MG/d BUDO
<br> „* + 4 + ? a i
<br> (
<br> \__ ) ! j ! ! ! „ i
<br> 3.08.40/IV <.>
<br> Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu územního plánu
<br> plochy a koridory obsažené
<br> výměry výměra záboru podle tříd v platné ÚPD obsahující |.a II.tridu ochrany ZPF vc <.>
<br> záboru ochrany (ha) změn ve využití navržených
<br> (“a) mmm- v návrhu úP _ 0,75 ___-__ _ _m--_ _ 0,27 ___-__.z- ;
<br>.z-
<br> souhrn
<br> plochyl navržené využití
<br> koridoru
<br>,___-—,___-_ ___-- ___-- ___ „___-___— “___-___— E_n-___— aez,_- 0,14 zna <,>
<br> Br- bydlení v RD,Br- bydlení v RD <,>
<br> Ro — plochy rekreace a.0,21 sportu se stavbami Rs - otevřená sportoviště,plochy rekreace se 0,38
<br> DO 034 030)
<br> 00
<br> DJ O)
<br> N O C G "sl N
<br>,___
<br> OC) U1_\.4m
<br> DO 0 (OCD DON 0100 _\_\
<br> "N 4
<br> 0,08 0,30 zázemím
<br> Rv - otevrena sportowste 0,63 0151 0:12 vyuZIti viplatne UPD je bez zazemi obcanske vybaveni
<br> N N =:
<br> polovina plochyje navržena v platné UPD,využití rozšířeno
<br> N A —4 o-
<br> — _EEI_EIE_ Jinačovice - Kuřim vedená _m-EIEIEEIEEIEEI Oa - kultura,zájmová pro zajištění komunikačního - Navržené plochy a koridory se nedotýkají závlah,odvodnění,protierozních staveb v krajině <.>
<br> Vd - drobna vyroba,0,71 0,71 remesla,sluzby ___,_ m5-- Ds T_dopravni infrastruktura 0,08 0,08 Silnlcnl — obratiste autobusu zejm.po stávajících OV - občanské vybaveni činnost,sport <.>,církevní napojení - Plochy P1,220,229 nevyvolají zábor ZPF <.>
<br> ___- Ds Tvdopravni infrastruktura 0,01 0,01 silnicni — obratiste komunikacích (zábory dle veřejné infrastruktury stavby : zastavitelné Ioch a celkový....
projektis jinacovice d3 širší vztahy
iiajšiou u Tišnov.-=.„3840
<br> " Ošgrý rcr iam? HLH
<br> Mm :i ' ' 6.794 W -.'
<br> " Naissus _ - »"Evliíiké Bití-šly RTF.-„>
<br> ' liplasice
<br> \ \ |
<br> z,_ \\_V
<br> (.-
<br> \ afěkkův ML' - <.>
<br> <.>
<br> [ Žleby
<br> O._.<.> --- ::--—
<br>.<.>
<br> "žá ;.“ “'“ fw *?
<br> ["i-'".= 55:
<br> \ <.>
<br> -EčkoquA *Olť _
<br>.<.>.);irÍ/ Í 2
<br> nadregionální biocentrum osa nadregionálního biokoridoru regionální biocentrum
<br> ROZVOJOVÉ PLOC.<.> ; ("f— Jmhvt-ilovk <.>
<br> _ __U Křivé aošóčfoěěn \ <.>
<br> osa regionálního biokoridoru
<br> TTTTT lokální biocentrum
<br> HY A KORlDORY - ZÚR JMK _.opravní infrastruktura _: "jj návrh osa lokálního biokoridoru \\ '
<br> hranice přírodních parků
<br> koridor silniční do r,ozn.varianty dle ZUR)
<br> nadregionální biocentrum nadregionální biokoridor
<br> regionální biokoridor
<br> hranice krajinného typu
projektis jinacovice d2 výřez kooordinač v
TTT—TTT <.>
<br> * k“ _.<.> \,__ „ s „ __ „ // s,/,//řřřřř\řf\xái\ř%;//' \,<,> _ „ <.>,<,>,<,>,<,> o <.>,<,> __ \\ \\ \\ __ \\ \\ \ <.>,<,> :\ \ \ ' * \ \ \\ o,“\,/\ \“; \ \,<,> \ \ \,\ _ \ \,„„,\ \ \,<.>.\\ \\ V o \ \\ \.\ \ \ \ o _
<br> 0&va \í Hz
<br> žiťřřřá3'9'0.Vl ' \ „ »ooooqoo „___—*0'0'0'0'4'0'0
<br> >
<br> Náš záv/SW“
<br> Po/oud/'/y ' 3.08.50/III <.>
<br> 0 Ov 'o'o'o'w <.>,o 00,0; 9:63: 0.0 * „
<br> čnadm „„ NZ
<br> Bdhýnko
<br> 3.08.40/IV.NŽ
<br> ' 0.0—
<br> "»
<br> 6 000 $$$ _ \
<br>.o * 0,0
<br> Kopaniny
<br> $% ?:
<br>,<.> ' 90 0 00
<br> RBC 231 PP Baba
<br> Bryno- nm
<br> acovíce-Ku
<br> —\;
<br> ostezka
<br> v
<br> 3.10.00/I <.>
<br> C kl -J%ln
<br> Jdmy
<br> :000000: 2 P
<br> “Wš\\\\
<br> _mz -W
<br> “W
<br> 000%.<.> 00 000 '0'0' 0 &$ <.>
<br> \ \'\\ \\\
<br> i
<br>.ATS
projektis jinacovice d1 koordinační výkres
""ŽIIŽÍE z ŽIŽÍZE P K
<br> ZU W SU
<br> *0000000000 00000 0000 *000003'0000
<br> Baby,/Wo
<br> n—WTHIZTH—W
<br> 0'0'0'0'0' '0'0'0'0 T "W '““ '“" "W“
<br> Z »:ozozozozázozozozo RBC
<br> '— T T T T BC
<br> F BK \00000 0000 \\ 00000 0000 v v v v 00000$0000 D ugggg.qaaýičšššššššš\\ C) 00000 00000 00000 0000 \\HXÚŠĚ\\H 00000 0000 TI '0'0'0'0'000'0'0'0' =
<br> Ve Ž/MJKU
<br> _ _'_ ___—
<br> _U < ' ' 20:0: 0 0 0.0.0 0 0 0 % 0:0;0 0.0.0 0.0.0
<br> Z N
<br> Z N _| _|
<br> 2 N '!
<br> Z |_
<br> 000 000 NK zízízízžžžízízízí * * * * * * * * „ ““ ““ 3.08.40/IV.<.> v _ 000 0000 ;;:w.„0 „mm NP :ozozoztšátozozozo — NP V V V V NP WWW Új __ _ _ _ U VGSAOW boudy ! _ _ _ „z “ \ \H 33 U Sférkovny “\\ llllllllll \ H„ * _ U obrmxu D Nad borovička/ní — V kouřech M “"' \ *“ Wiijf„_ _____________ _ ' \ = ' RDSO1-A ' _ v K129MB,MH III <.>,_ v <.>,RBC 231,JM09 Sfcmowskd _AŠ _ ——LL> I IVDJ © » očs _ ' CATS ' V V V * _ 0 | ) ) ?.ICOV.MG/d Baba _ / / —+H*— +e9+ |\ N o o V._.<.> „lm—414_".<.> Ji—.<.> Tr —LL.LÍ—
projektis jinacovice b6 VPS
projektis jinacovice b5 koncepce TI
projektis jinacovice b4 koncepce TI
projektis jinacovice b3 koncepce dopravy
0 O 0 0 0 O 0 O 000000000000000 000 A
<br> 0000000000000000 000 * 00.00.990990.<.> 000000000.00000000000000000000 00000000000000000000 <.>
projektis jinacovice b2 hlavní výkres
/* / 3/ \\ \\ V
<br> „! \,// F \ \\ \\ // / /// „/ \\„x / » ! “\,/,„ \ ' „
<br> J J,*;J/ „\\
<br> ! /f* *)H \\\ H's/ (\H\[\ \ \ / J \ <,>
<br> Hc MV
<br> *Hmwmw
<br> "UN
<br> Baby/7m
<br> RBCJM09
<br> Ve Ž//D/<U
<br> /Yi 7— Y'K129MB/BC024 “\ %“
<br> V\LSLÁ
<br>.o.<.> <.>
<br> \< * _! P/ÍJST/řGď/W/ (IZ/NV
<br> Na /uŽ/ch Z G Sýókamf
<br> _ NK ; „Hu V \ )A Ve/k'd BUDU
<br> U Vaškovy bow?j J
<br> RBC231
<br> klostezka Brno-
<br> O -JYnačovice-Kur|m
<br> :i íÍÍÍŽÍ Dj _ n.<.> _ 4
<br> _ „ —___
<br> „H+,„ „„ „,Ddr; 0 ?B cod ; <.>,' / m C/
<br> 0 <,>
<br> \ l; <.>
<br> WZ
<br> Nad borovička/ni
<br> V koufech
<br> &XO
<br>.Tr
projektis jinacovice b1 základní členění
M ví/
<br> ) A * / / 7//
<br> ©)
UP JINACOVICEnavrhTXTpro SJ 2019
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> JINAČOVICE
návrh pro společné jednání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Brno,3/2020 zak.čís.1119
<br> ________________________________________________________________________
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,ATELIÉR PROJEKTIS BRNO,Pekařská XX,XXX XX Brno
<br> pracoviště: Ponávka 2,602 00 Brno,tel.545213226
<br>
<br>
<br> ÚP Jinačovice - návrh pro SJ
<br> 2
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JINAČOVICE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Orgán,který územní plán Jinačovice vydal
<br> usnesení č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Jinačovice
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti územního plánu Jinačovice
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Kuřim
<br> Odbor investiční
<br>
<br> Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele:
<br> Ing.Indrová Vlasta
<br> Funkce: referent odboru investičního
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
ZPRACOVATEL : XXXXXXX XXXXXXXX,Ateliér PROJEKTIS
<br> IČ XXXXXXXX,DIČ CZXXXXXXXXX
<br> Pekařská 37,pracoviště Ponávka 2,602 00 Brno
<br> Jméno a příjmení : Ing.arch.XXXXX XXXXXXX razítko :
<br> Funkce : hlavní projektant č.autorizace 02 720
<br>
<br> Podpis :
<br>
<br>
ŘEŠITELSKÝ TÝM ZPRACOVATELE:
<br>
<br> URBANISTICKÁ KONCEPCE A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVA:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
<br> DUIS s.r.o.– XXX XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> ÚSES
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> ÚP Jinačovice - návrh pro SJ
<br> 3
<br>
Obsah územního plánu
<br>
<br> A.Textová část územního plánu
<br> str <.>
<br> A.1 Vymezení zastavěného území 5
<br> A.2 Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodn...
SEA Jinačovice
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
<br> Územní plán
<br> JINAČOVICE
<br> Podle zákona č.100/2001 Sb.a přílohy č.5 k vyhlášce č.500/2006 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Tišnov,březen 2020
<br>
<br> Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
SEA Územní plán Jinačovice
<br>
<br>
Stránka | 2
<br>
<br>
<br>
Objednatel:
<br>
<br> Obecní úřad Jinačovice IČO: 00281883
<br> se sídlem Jinačovice 83,664 34 Kuřim
<br> osoba oprávněna jednat: Ing.XXX XXXXX starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel posuzované dokumentace [návrh Územního plánu Jinačovice]:
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Ateliér PROJEKTIS
<br> IČ XXXXXXXX,DIČ CZXXXXXXXXX
<br> Pekařská 37,pracoviště Ponávka 2,602 00 Brno
<br>
<br> Seznam zpracovatelů vyhodnocení SEA:
<br>
<br> Autorizace: Ing.XXXXXXXX XXXXX - Ekologické inženýrství
<br> Trstěnice č.p.106,Trstěnice u Litomyšle 569 57
<br>
<br> Držitel autorizace podle zákona č.100/2001 Sb <.>,§19 a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j.961/196/OPV/93
<br> Prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č.j.51008/ENV/16 platné do 31.12.2021
<br>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D.OSVČ IČO: XX XX XXX
<br> Halasova 995,Tišnov 666 03
<br>
<br> Krajinný inženýr,autorizovaný projektant ÚSES - ČKA 03 846
<br> Tel: 731 112 153,E-mail: kovar.x.michal@gmail.com
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
SEA Územní plán Jinačovice
<br>
<br>
Stránka | 3
<br>
<br>
Obsah
<br>
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 1.STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE,VZTAH K
<br> JINÝM KONCEPCÍM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
2020 11 24 URU SEA Jinačovice (3)
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ VČETNĚ HODNOCENÍ SEA
<br>
<br> Územní plán
<br>
Jinačovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Tišnov,listopad 2020
<br>
<br>
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA
Územní plán Jinačovice
<br>
Stránka | 2
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel:
<br>
<br> Obecní úřad Jinačovice IČO: 00281883
<br> se sídlem Jinačovice 83,664 34 Kuřim
<br> osoba oprávněna jednat: Ing.XXX XXXXX starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel posuzované dokumentace [návrh Územního plánu Jinačovice]:
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Ateliér PROJEKTIS
<br> IČ XXXXXXXX,DIČ CZXXXXXXXXX
<br> Pekařská 37,pracoviště Ponávka 2,602 00 Brno
<br>
<br>
<br> Seznam zpracovatelů vyhodnocení SEA:
<br>
<br> Autorizace: Ing.XXXXXXXX XXXXX - Ekologické inženýrství
<br> Trstěnice č.p.106,Trstěnice u Litomyšle 569 57
<br>
<br> Držitel autorizace podle zákona č.100/2001 Sb <.>,§19 a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č.j.961/196/OPV/93
<br> Prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č.j.51008/ENV/16 platné do 31.12.2021
<br>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXX XXXXX,Ph.D.OSVČ IČO: XX XX XXX
<br> Halasova 995,Tišnov 666 03
<br>
<br> Krajinný inženýr,autorizovaný projektant ÚSES - ČKA 03 846
<br> Tel: 731 112 153,E-mail: kovar.x.michal@gmail.com
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA
Územní plán Jinačovice
<br>
<br> Stránka | 3
<br>
<br>
Obsah
<br>
<br>
<br> A.Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (hodnocení SEA)
<br>
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 1.STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMEN...
21 03 19 VV Oznámení o zveřej návrhu ÚP Jinačovice
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/7264/21/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 19.3.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu
Jinačovice a vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území (dále jen ÚP Jinačovice)
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje zveřejnění a projednávání návrhu Územního plánu Jinačovice a vyhodnocení vlivů
<br> územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále jen ÚP Jinačovice)
<br> v souladu s ustanovením §50 odst.3 stavebního zákona ve spojení s §20 stavebního zákona
<br> (společné jednání)
<br>
<br> Z Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací
<br> dokumentace v době pandemie nemoci COVID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření
<br> k zabránění šíření nákazy mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně v době na ni navazující <,>
<br> vyplývá,že dálkový přístup má být nejenom v době epidemie pro seznámení se s vlastním návrhem
<br> územně plánovací dokumentace výrazně preferován.S ohledem na výše uvedené prosím
<br> upřednostňujte nahlížení distančním způsobem na webových stránkách <.>
<br>
<br> S odvoláním na výše uvedené je do návrhu ÚP Jinačovice možné nahlížet po celou dobu
<br> vyvěšení této veřejné vyhlášky následujícím způsobem:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na webových stránkách města Kuřimi
<br> http://www.kurim...

Načteno

edesky.cz/d/4555532

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   EIA   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz